పావురాలు

పిల్లలెవరో తెల్లకాగితంపై రంగులు చల్లుతున్నట్టు
ఆటలో విరామం లాంటి కాంతి నిండిన ప్రశాంతత లోకి
ఏవో మృదువైన స్పందనలు వచ్చి వాలతాయి
పావురాలు గింజల్ని నోటకరుస్తున్నట్టు
దయగల ఊహలు నా క్షణాల్ని నోటకరుస్తాయి

అలా చూస్తూ ఉంటాను పావురాల కువకువలని

ఈ పావురాలు ఎగిరేందుకు పుట్టినవికావు
ఇవి వాలేందుకే ఈ లోకంలోకి వచ్చాయి
కాస్త నీడా కాస్త శాంతీ ఉన్నచోట వాలి
నీడ లాంటి శాంతి లోకి వృత్తంలా మరలి
నీడకి రూపం వచ్చినట్టూ
శాంతికి ప్రాణం పోసినట్టూ కాస్త సందడి చేస్తాయి

ఈ పావురాలు అందుకే వస్తాయి
ఇవి నిశ్శబ్దం పొట్లం విప్పి శబ్దాల్ని వెదజల్లవు
శబ్దం పొట్లం విప్పి నిశ్శబ్దాన్ని పంచిపెడతాయి

బివివి ప్రసాద్

రచయిత బివివి ప్రసాద్ గురించి: తెలుగు హైకూకవులలో ఒకరు. ప్రధానంగా తాత్విక కవి. మూడు హైకూ సంపుటాలు: దృశ్యాదృశ్యం, హైకూ, పూలు రాలాయి, మూడు వచన కవితా సంపుటాలు: ఆరాధన, నేనే ఈ క్షణం, ఆకాశం వచ్చాయి. హైకూ సాహిత్యానికి గాను మచిలీపట్నం సాహితీసమితి అవార్డు, ఆకాశం సంపుటికి ఇస్మాయిల్ అవార్డుతో సహా మూడు ఆవార్డులూ వచ్చాయి. సంపుటాలన్నీ బ్లాగులో ఈ-పుస్తకాల రూపంలో చదవవచ్చును.  ...