సుగమం

మరణానికి ముందే
మనుషులంతా నిను వదిలేయడం
ఓ మహద్భాగ్యం
మలినం లేని స్నేహం
మహిలో దొరకకపోతే..
నీది మహర్జాతకమని అర్ధం

అయినవాళ్ళందరూ
అవకాశవాదులే అవడం
ఆనందంతో నవ్వుకోవలసిన విషయం
ఆత్మీయులనుకున్నవారే
ఆరోపణల శరాలు రాల్చడం
అందరికీ దొరకని అదృష్టం

నువు పంచి యిచ్చిన రక్తం
నిన్నే చూసి మరిగిపోవడం
నువ్వెపుడో అడిగి వచ్చిన వరం
నీకన్నా ముందు పుట్టిన బంధం
నీపైనే కత్తి దూయడం
నువ్విపుడు తీర్చేస్తున్న ఋణం

ఎడబాయని తోడుకోసం నడిచిన ఏడడుగులూ
ఏకాంతకాననంలోకి దారితీయడం
ఎన్నోజన్మల పుణ్యఫలం
ఎదపై ఆడుకున్న బాల్యం
ఇక నీ అవసరం లేదంటూ క్రిందికి జారడం
ఎదురుచూడవలసిన అనుభవం

నీ ప్రయత్నమేమీ లేకుండానే
సంకెలలన్నీ సడలిపోవడం
ఏ అదృశ్యహస్తమో నీకందిస్తున్న సాయం

సాధనలారూ రాకుండానే
సత్యానికి చేరువవడం
నువు సంబరపడవలసిన విజయం

రచయిత టి. శ్రీవల్లీ రాధిక గురించి: టి. శ్రీవల్లీ రాధిక నివాసం హైదరాబాద్‌లో. వీరి రచనలు వివిధ తెలుగు పత్రికలలో, ఆకాశవాణిలో వచ్చాయి. "రేవు చూడని నావ" అనే కవితాసంపుటి, "మహార్ణవం", "ఆలోచన అమృతం" అనే రెండు కథాసంకలనాలు ప్రచురించారు. కొన్ని కథలు హిందీలోకి అనువదింపబడి "mitva" అనే పుస్తకంగా ప్రచురింపబడ్డాయి. మరి కొన్ని కథలు కన్నడ, తమిళ భాషలలో కి అనువదింపబడ్డాయి. "నా స్నేహితుడు" అనే కథకు 1994 లో "కథ" అవార్డు అందుకున్నారు ...