ఉత్తర మేఘః(ద్వితీయ సర్గః) 1 విద్యుత్వన్తం లలితవనితాః సేంద్రచాపం సచిత్రాః సంగీతాయ ప్రహతమురజాః స్నిగ్ధగమ్భీరఘోషమ్‌ అన్తస్తోయం మణిమయభువ స్తుఙ్గ మభ్రం లిహాగ్రాః ప్రాసాదాస్వ్తాం తులయితు […]

పూర్వ మేఘః(ప్రధమ సర్గః) 1 కశ్చి త్కాన్తా విరహగురుణా స్వాధికారాత్ప్రమత్తః శాపే నాస్తంగమితమహిమా వర్షభోగ్యేణ భర్తుః యక్ష శ్చక్రే జనకతనయా స్నానపుణ్యోదకేషు స్నిగ్ధచ్ఛాయాతరుషు వసతిం […]