Expand to right
Expand to left

pAThakula abhiprAyAlu


I padaM(padAlu) unna abhiprAyAlu chUpiMchaMDi

"O" SOdhana phalitAlu : 621

 1. boMguru goMtu pATa guriMchi #indrani Palaparthy # abhiprAyaM:

  12/11/2014 11:58 #am

  #chaMdra gAru:

  bAvuMdi I kavita.

  eMduku? aMTE vivariMchaDAniki O vyAsaM vrAyochchu. vyAsaM sArAMSaM maLLA- I kavita bAvuMdi anE.

  pagaTikI pagaTikI madhya
  rAtri maDatallO dAchukunna
  karpUrapu vAsanalannI AviravutAyi
  AvurAvurumani kAviliMchukunnavannI

  mUsina guppiTalO okkO vElU terichinaTTu
  okkO rOjU vichchukuni EdI marmamEdI
  lEdanna guTTu vipputuMdi
  kolatalakaMdani veliti kalata peDutuMdi

  chalikAlapu chAlI chAlani duppaTilA
  oka boMgurugoMtu pATO
  boggugItala bommO
  Apai asalEmI eraganaTTU iMkEmI paTTanaTTU!

  aMTEnU chAlEmO mottaM kavita bhAvaM aMtA cheppeyyaDAniki, ani anipiMchiMdi.

  iMdrANi.

 2. mahAmahOpAdhyAya Imani SaMkaraSAstri guriMchi #g b sastry # abhiprAyaM:

  11/27/2014 12:53 #am

  #Imani SaMkara SAstri gAru Emanukoni vINa vAyiMchinA
  Amani kOyila svaraM manalanu muripiMchi maimarapistuMdi,
  SishyuDu chiTTibAbu chakkaTi kOyila kuhUravAlanE vinipiMchi
  SrEshTamaina vEdAnni nirdushTaMgA vINapai palikiMchi vEdavEdyuDayADE
  O guluku rANi

 3. viSAkha vRkshayAgaM akTObaru 2014 guriMchi #g b sastry # abhiprAyaM:

  11/21/2014 2:01 #am

  #makili manasula mAlinyAnni kaDagalEni nIru,
  pikilipiTTa tUphAnu mATuna harita viSAkhanu
  vRksharahitanuchEsi vi~r~ravIgina gAli,nITi dhATini
  vekkiristU chigurustunnAyE mODulu chakkagA
  O guluku rANi

  #G B Sastry, Bangalore.

 4. #plUTO grahachAraM guriMchi koDavaLLa hanumaMtarAvu abhiprAyaM:

  11/06/2014 12:21 #am

  #vAraM prastAvana nA kutUhalAnni rEkettiMchiMdi. migilina kAla kolamAnAlaki – dina, nela, saMvatsaraM – khagOLa prAmukhyata uMdi gAni, vArAniki lEdu. sUrya chaMdrAdula gamanAlatO dAniki saMbaMdhaM lEdu. mana vALLaku gAnI itarulaki gAnI appaTlO graha dUrAlu telusanukOnu. telistE O kramaMlO pErlu peDatAru kadA. I bEsi sari saMkhyala samAdhAnaM saMtRptikaraMgA lEdu. grahAlu ichchE kAMtini baTTi gUDA varusa kramaM lEdu. sUrya chaMdrAdula tarvAta EdO tOchina varusalO pErlu peTTinaTluMdi #[1].

  #mari manamU, iMglIshOLlU, aMdarU okE varusalO eMduku vADutunnAru? krIstuku pUrvaM mUDu vEla ELLa kriMdaTa, bAbilOniyanlu khagOLaSAstraMlO adbhutamaina vijayAlu sAdhiMchAru. vALLE modaTagA vAraM anE kAla vibhajana modaleTTi appaTiki telisina grahAla pErlu peTTAru – varusaki E sUtramU pATiMchakuMDA. migilina vALLaMtA adE varusanu tama bhAshalalOki tarjumA chEsukuni vADutunnAru. bAbilOniyanla nuMDE jyOtiSSAstraM migilina dESAlaki chEri uMTuMdani Uha #[2].

  #anniTlOkI nAku Sani vAramaMTE ishTaM. AphIsuki ayudu rOjulU, dEvuDiki badulu bhAryA pillala sEvaki AdivAramU kETAyiMchagA Sani vAraM viSrAMti dinaMgA parigaNistAnu. Sani bhUmi mIda jIvulaki maMdatvaM kaligistuMdi kAbaTTi, A rOju viSrAMti tIsukOvAlani bAbilOniyanlu nirNayiMchAru. dUrAlOchana. :-)

  koDavaLLa hanumaMtarAvu

  #[1] “Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space,” by Carl Sagan. Random House, New York, 1994. Pages 120-122.
  [2] #“kElaMDar katha,” #by# mahIdhara naLinImOhan. viSAlAMdhra mudraNa, 2006. pEjIlu 83-85.

 5. reMDu padyAlaku viSEshArthAlu – duranvayAlaku samanvayAlu guriMchi ElchUri muraLIdhararAvu abhiprAyaM:

  11/04/2014 1:55 #pm

  #mAnyulu, vidvatkavivarENyulu SrI gannavarapu narasiMhamUrti gAriki
  praNAmamulatO,

  vyAsAnni eMtO sUkshmEkshikatO chadivi mIru vrAsina AdaravAkyAlaku dhanyuNNi. mI bOTi peddala dR~mnivESaM dInipai prasariMchinaMduku eMtO saMtOshaMgA unnadi.

  ‘oDDiyANamu’ vishayamaina nA porapATunu vyAsAnni mudriMchETapuDu mIku kRtaj~nuDanai sarichEstAnu.

  ika, ‘sraviMchu’ dhAtvarthAnni mIru SaMkhAniki anvayiMchina tIru AScharyakaraMgA unnadi. adi mI vaij~nAnikadRshTiki, lOkapariSIlanaku nidarSakaM. ayitE, eMta AlOchiMchinA adi ApAtaramaNIyamE kAni, kavisamayaviruddhamani nAku tOchiMdi.

  kAvyanAyika gaLaSObhaku, kaMThasvaramAdhuriki edurukAlEka SaMkhaM vAridhilO taladAchukonavalasirAvaTaM, A samayaMlO kavulu pradakshiNa – dakshiNAvartAdi SabdachitrAlanu prayOgistuMDaTaM prabaMdhasAmAnyamaina kavisamayaM. daramu aMTE bhayamu anE arthaMkUDA unnadi kanuka vAsavadattA gaLasauMdaryalakshmiki sATirAlEni daramu (SaMkhamu) daramunoMdi (bhayapaDi) vArdhipadaMlO bhramiMpavalasivachchiMdi. A bhramaNAla (tiruguLLa) valla dakshiNAvarta vAmAvartAdulaina bhEdAlErpaDDAyani kalpana tIgasAgutuMdi. pAmu puTTalO nikkaTaM, jiMka pUrimEyaTaM, siMhaM koMDaguhalalO taladAchukOvaTaM valenE idi nityAnuvartanIyamaina kriyAviSEshaM. kshaNalESapravartyamAnamaina taddharmaM kAdu.

  ‘sraviMchu’ dhAtvarthaM vAridhitaTaMlO unna SaMkhAnikE gAni vAridhipadaMlO unnadAniki anuvartiMpadu. A srAvakatvamainA dinaika dinadvayamAtraM anuvartiMchEdE kAni SASvatikaM kAdu. appuDu nAyikA gaLAnni ediriMchinappaTi OTami valani sraviMchaTaM tAtkAlikaM avutuMdi. aMduvalla A SabdaM anvayiMpadani nAku tOchiMdi.

  paigA, ‘sraviMchu’ anna niSchayAtmika kriyaku parAbhUtamaina SaMkhamu vArdhilO “dEnini” sravistunnadO sUchiMpagala karmArthasamarpakaSakti lEdu. aMduvalla kUDA adi svIkAryaM kAdani, ‘bhramiMchu’ anna prasiddhArthaghaTanamE uchitamani nAku tOstunnadi.

  mIrokkasAri I dRshTitO pAThAnni parikiMchi mI abhiprAyAnni telupagalarani prArthana.

  mI abhimAnAdarAlaku, niraMtarAyitamaina vimarSaprOtsAhAniki dhanyavAdAlanu vinnaviMchikoMTunnAnu.

  sapraSrayaMgA,
  ElchUri muraLIdhararAvu

 6. reMDu padyAlaku viSEshArthAlu – duranvayAlaku samanvayAlu guriMchi gannavarapu narasiMha mUrti abhiprAyaM:

  11/03/2014 7:09 #pm

  #SrI ElchUri muraLIdhara rAvu gAru O reMDu tenAli rAmaliMga kavi padyAla neMchukoni chakkani pariSIlanA dakshatatO mudrArAkshasamulanu savariMchi vATiki aMdamaina anvayamunu samakUrchAru. vAri prayatnamu valana pAThakulaku reMDu chakkani padyAlu suMdaratara viSlEshaNA bhAgyamutO labhiMchAyi.

  kaMdarpa kEtu vilAsamulO “mauni@M geMjaDala joMpamu phAlapaTTika@M dIMDriMchu bhasitatripuMDakaMbu” anE padyAniki AdhAramugA SrI vAmana bhaTTabANuni “pANau vEtraM pavitraM bhasita virachitaM puNDrakaM phAladESE” anE sidhdhapurushuni varNana nudahariMchi tama savaraNalanu chakkagA nirUpiMchAru.

  ODDiyANamunaku oDDANa manE ardhamu AMdhra bhArati vAri telugu nighaMTuvulO labhyamE ! AMdhra vAchaspatyamu ,vAviLLavAri nighaMTuvu , AMdhra Sabda ratnAkaramula nuMchi vArA ardhamunu grahiMchAru. SrI ElchUri vAreMchukonina

  dara, bhaja, gENa, siMhamulu tadgaLa, vE, NyavalOkanadvayO
  daramula kODi, vAridhipadaMbula@M buTTala@M bUrulaM guhAM
  taramula pUna nikka@M, dina, dA@Mga, sraviMpa, niTUrpulUrcha sa
  tvaramuga nE@Mga, nIDa@Mgani tattaramaMda@Mga@M jEsi tau chelI.”

  anE padya meMta bAgunnadO! I padyamulO kUDA vAru sUchiMchina savaraNalu samaMjasamE! kAni nA abhiprAyamulO SaMkhamu bhramiMchaDamu kaMTe sraviMchaDamE sari yani pistunnadi. nA chinnatanamaMtA samudra tIramulO gaDichiMdi. pratidinamu samudra tIrAniki pOyi gavvalu, chaMdamAmalu, SaMkhamulu sEkariMchi yiMTiki konipOyEvADini. lavaNa saMgata mavaDamuchE avi marunADu kUDA tEma nUrutU jiDDu jiDDugA nuMDEvi. palu sArulu maMchi nITitO kaDigi poDi chESAkE vATikA tEma pOyEdi. vAridhi padaMbula nuMDuTa chEtanu, lavaNa sAMgatyamu kaluguTa chEtanu SaMkhamulu (gAlilO tEmanu grahiMchi ) sravistAyi. aMteMduku ? samudra tIramulO nuMDE manujulu kUDA takkuva SramakE adhika gharmajalAnni sravistAru. aMduchEtanE mA SrISrI samudra tIrAnubhavamutO gharmajalAniki, dharma jalAniki, karmajalAniki kharIdu gaTTE sharAbu lEDoy! ani kavita cheppagaligAru!

  EmainA SrI ElchUri vAri viSlEshaNa utsAhakaramugA, nAkarshaNIyamugA sAgiMdi.vAriki kRtaj~natAbhivaMdanamulu!

 7. sivilaijD in amerikA guriMchi #Madhu # abhiprAyaM:

  11/03/2014 11:08 #am

  #bommana chIralu kaTTi… ani “boMbAyi priyuDu” sinimA lO O pATa uMdi. I katha modaleTTagAnE adE gurtochchiMdi. bhAvaM kannA, brAMD gOla ekkuvaiMdi, mottEsiMdi… sArI… mUDu pErAlakannA, ekkuva chadavalEkapOyA

 8. kavi kAvaDaM elA? konni prAkTikal sUchanalu guriMchi #sundaram # abhiprAyaM:

  11/01/2014 8:32 #pm

  #chAlA bAgA cheppAru. ippudu kavini eTlA Ayipoyi phEmos kAvOchcho telisiMdi. kAnI,Oka rachana kavitvaM eTlA AvutuMdo cheppadaM telisi dATa veSAru.

 9. nippulu guriMchi ElchUri muraLIdhararAvu abhiprAyaM:

  10/10/2014 2:15 #pm

  #mAnyulu SrI mAdhav gAriki
  namaskAramulatO,

  maMchi kavitanu chadavagAnE manassuku tOchina prathamaspaMdAnni svaspaMdaMgA vinnaviMchikonnAnu. innALLU nEnu vachchIrAni AMdhraMlO vrAstunna vyAsAlanu svachchamaina telugulOki mArustU nannu prOtsahistU, Adaristunna mIrE aMduku taginavAru.

  A paini subOdha prabOdhAlaku ChappaNNaya parishattu uMDanE unnadi.

  ChappaNNayANa kiM vA bhaNNau kahakuMjarANa bhuvaNammi
  aNNO vi ChEyabhaNiO ajja vi uvamijjayE jEhiM. (udyOtana sUri)

  “#What need be said of ChappaNNaya-s, the prominent poet-scholars, with whom, even to this day #(ajja vi), #any other commentator of (howsoever) clever saying could be compared in this world?”

  :)

  #sapraSrayaMgA,
  ElchUri muraLIdhararAvu

 10. pArvati tapassu: nannechODuni kumArasaMbhavamu guriMchi #Rammohan # abhiprAyaM:

  10/10/2014 12:50 #pm

  #nannechODuni kumArasaMbhavaM lO pArvati tapassannivESAnni kaLLaku kaTTE vidhaMgA prastutIkariMchAru rAdhagAru.chaduvunnaMtasEpU pArvati prati charyA chUsinaTTu anipiMchaDaMlO nannechODunitO pATu rAdhagAri pratibha kUDA dyOtakamavutuMdi. vishayAniki tagga bhAshanu vADaTaM lO rAdhagAri naipuNyaM telisipOtuMdi. mukhyaMgA prakRti svarUpiNiyaina gauri palusaMdarbhAlalO palurItula prAkrutika rUpAllO poMduparachina nannechODuni rachanA vaibhavAnni saMpradAya kavitvapriyulaku pasaMdaina viMdulA aMdiMchinaMduku kASInAthuni rAdhagArini abhinaMdistunnAnu. phagaDAla tIva pai parachukunna maMchupora, vaMTi varNanalu ,hRadayapAtralO prEmachamurutO punnepuvattiniveligiMchi AkasaM peMku ku paTTina pogatO maMtrakajjalaM tayAru chestuMdA annaTlugA mEghAlanu varNiMchaDaM Oh! AdbhutaM.saMpradAyakavitvapu jigibigini paTTukOvaDAniki ,paTTukuni dAnini mana kaMdiMchaDAniki rAdhagAru pArvatilAgA kaThOra tapassu chESArA anipistuMdi chaduvutuMTE.

 11. kavula vAgvAdAllOMchi kavitvaM – gIrataM guriMchi #Pavan Santhosh.S # abhiprAyaM:

  09/29/2014 2:11 #pm

  #kavitrayaM EM sAdhiMchArO mAmUlu prajaki ardhaM kAvaDaM kashTaM.

  mAmUlu prajaki chAlA kAlAla pATu arthamayiMdi kanukanE kavitrayaMgA unnAru. purANa paThana saMpradAyaM guriMchi bAgA telusukOMDi. O nalabhai ELLa nuMchi jarugutOMdE telugu sAhitya charitrA kAdu, AMdhra mahA bhArata charitrA kAdu. velchEru nArAyaNarAvu gAri “telugulO kavitA viplavAla svarUpaM” dorukutOMdi, chadivi chUDaMDi. koMtamEraku avagAhana kalagavachchu – manakEM teliyadu anna vishayamainA.

 12. chAsO pAtralu velchEruvAri ArOpaNa guriMchi #Pavan Santhosh.S # abhiprAyaM:

  09/29/2014 1:23 #pm

  #I vyAsaMpai charcha jaragakapOvaDaM AScharyakaraMgA uMdi. chAlA maMchi vyAsaM. sAdhAraNaMgA ilA O pratipAdananu khaMDistU rAsE pratispaMdanAtmaka vyAsAllO pratipAdanalatO pATugA, evari vyAsAnni khaMDistunnAmO vAri uddESaM UhiMchi dAnini kUDA khaMDiMchE prayatnAlu lEkapOvaDaM AhlAdakaraMgA uMdi.

  aitE ElUreLLAli, lEDI karuNAkaraM, badilI anE mUDu kathalu okAnoka mAnava svabhAvAnni(avasaraM kOsaM E nItI lEkapOvaDaM vaMTivi) rikArDu chEyaDAnikE rAsADani pratipAdiMchinaTTu telustOMdi. mukhya (strI) pAtrala pravartanala paTla chAsO eTuvaMTi sAnubhUti kaligivunnADO lEdU EmAtraM dUraM kaligivunnADO anna vishayaMpai spashTamaina pratipAdana EmI cheyyalEdu.

 13. j~nApakAla vAsana guriMchi Ar.damayaMti. abhiprAyaM:

  09/04/2014 4:34 #pm

  #satyaprasAd gAru, — mI kathani okaTiki reMDu sArlu chadivA. ayinA, nAku koMta varakE ardhamaiMdani teliyachEyaDAniki chiMtistunnA. goppagoppa unnata sthAyI rachanalu O paTTAna ardhaM kAvaMTAru aMdukEkAmOsu. :-)

  kathA rachanalO vADina konni padAlu nAku nachchalEdu. I madhya kAlaMlO eMdukO kAnI, raiTars- konni tiTlani yadhAtadhaMgA rAsEstunnAru. vyaktigataMgA nEnaMduku vyatirEkini kAvaDaM valla kAvochchu, bahuSA A prabhAvaM – katha mIda kUDA paDutOMdanukuMTA. A kAraNamE kathalapai sadabhiprAyAnni kalaganIkuMDA chEstOMdani cheppaDAniki nEnEmAtraM venakADaTaM lEdu. EdEmainA, I kathani idE vEdika mIda mIroka sAri eks playin chEstE tappa, katha paTla pUrti avagAhanakochchE avakASaM nAku kanipiMchaDaM lEdu.

  idi kEvalaM nA vyaktigata abhiprAyaM mAtramE.

 14. amerikA illAli muchchaTlu: plAsTik byAgulu guriMchi #seshakumar k v # abhiprAyaM:

  07/21/2014 6:27 #am

  #chakkaTi vishayAlu telipAru.ippuDu chEstunna paMDugallO aDaMbaraM,ArbhATaM ekkuva. bhakti takkuva. chaMdAla vasULLatO vyApAraM-daMdAgiri oka pakka. madhya taragati vAru eMta jAgrattagA batikEvArO kaLLaku kaTTinaTlu cheppAru. O yAbhai ELLa kiMdaTa manushulaku iMtaTi durASa, asUyalu vuMDevi kAvu. saddubATu guNamu,sahayakAri tanamU vuMDEvi. TeknAlajI perigi mana buddhi kurachai pOyiMdA?

 15. maidAnAniki cheliyali kaTTa guriMchi #K.V.S. Ramarao # abhiprAyaM:

  07/03/2014 7:54 #pm

  #anukOkuMDA I vyAsaM mIda I madhya vachchina abhiprAyAlni chUSAnu. “lailA ! nA vyAsaM mIku nachchi naMduku saMtOshaM . mI vyAkhya chadivAkanE I nA vyAsaM ImATa lO uMdani nAku telisiMdi . eMdukaMTE nEnu ImATa ki nA vyAsAlu EvI viDigA eppuDU paMpalEdu . I vyAsAnni kUDA paMpalEdu . ImATa vAru bahuSA dInni ikkaDa AnATi tAnA patrika niMchi etti maLLI prachuriMchukunnaTTunnAru . ayitE vArI vishayAnni nAku cheppanU lEdu mari !” ani rachayitri anaTaMtO okkasAri julai 1999 nATi saMchika saMdarbhaM gurtukochchiMdi. appuDu nEnu ImATa naDuputuMDEvADini. tAnA samAvESAlu A julai 4 vArAMtaMlO jarugutunnay. kathala pOTI ErpATu chEsi jaMpAla chaudari nannu kUDa vATi ennikalO pAlgonamannAru. alA, toliviData vaDapOta tarvAta migilinavi O kaTTa nAkU paMpiMchAru. ennika ayAka, avi elAgU nA daggara unnAyi kanaka ennikaina vATini ImATalO kUDa vEddAM ani chaudari gArni aDigitE alAgE ani, jayaprabha rAsina vyAsaM kUDa okaTunnadi, adi kUDa vEsukommani tanE nAkadi paMpAru. nAku gurtunna prakAraM I vishayAnni jayaprabha gAriki cheppAnani chaudari nAtO annAru. A tAnA sabhalaki jayaprabha vachchArEmO kUDa. chaudari gAru iMkA ImATani chUstuMTE Ayana I vishayaM mIda iMkoMta velugu challochchu.

  julai 1 na rAvalasina saMchika 4 dAkA AgutunnaMduku koMta toMdaralO vuMDi nEnu I vyAsaM vishayaM rachayitritO nErugA saMpradiMchalEdu. adi nA porapATE.

 16. maidAnAniki cheliyali kaTTa guriMchi #lyla yerneni # abhiprAyaM:

  06/16/2014 11:35 #pm

  #(kALidAsa abhij~nAnaSAkuntalam^ 5.22)

  chadivAnu. #Thanks. #O! dushyaMtuni sabhalO SakuMtala – A sannivESaM lO, akkaDa A SlOkamu chAlA padunaina bANaM.

  “eTTi SikshaNayu akkaralEkuMDaganE mAnava jAtiki cheMdani, AyA pakshulalO kUDa, itarulanu mOsagiMchu sAmarthyamu kanapaDuchunE unnadi. ika vivEkamu, telivitETalu kala, mAnava kAMtalaku mOsamu chEyu vishayamulO SikshaNa eMduku? I vishayamunu gurtiMpumu. parabhRtamulu (itarulachE pinnanADu pOshiMpa baDina kOkilalu) tama saMtAnamunu, vAniki rekkalu vachchi egurunaMtavaraku itara pakshulachE (kAkulachE) pOshiMpajEyuchunnavikadA!” (ji.vi.yas. subrahmaNya Sarma.)

  pai telugusEta chadivAka, nAku ilA ardhamayiMdi. SakuMtala talidaMDrulatO viDichi peTTabaDiMdi. pakshulachE kApADabaDiMdi. parAyi vAni gUTlO perigiMdi. Ame ippuDu maLlI alATi ettu lOnE unnadani. evarO magavAni saMtunu, dushyaMta mahArAju biDDagA, I strI peMchAlani anukuMTU uMDochchugA – ani dushyaMtuDi saMSayaM.

  SakuMtala – pakshulatO pOlika. #Apt. Very apt.# viSvanAthaku, cheliyalikaTTa navalalO chaTukkuna A vAkyAlu eMduku gurtochchAyO. aMta viSEshaM akkaDa lEdu gAni, kALidAsu rachiMchina nATakaMlO, A sannivESaMlO, A SlOkaM eMtO goppagA unnadi.

  strI purusha saMbaMdhaM, #What ever kind it may be, – “It’s Complicated.” 

  #lailA

 17. manaku teliyani mana tyAgarAju – 2 guriMchi #Brahmanandam Gorti # abhiprAyaM:

  06/16/2014 6:50 #pm

  #param gArU: mIru sUchiMchina kIrtana prakshiptaM avvaDAnikE ekkuva avakASAlunnAyi. nA daggarunna kIrtana (koMtavarakU sAdhikArakamE) jAbitAlO “nI balamA nAma balamA” annadi lEdu.

  tyAgarAju kIrtanallO anu-pallavi, charaNAla chivari padaM pallavi modaTi padaMtO vRtta anubaMdhaMlA sAgutuMdi. konni saMdarbhallO charaNAniki I sUtraM vartiMchakapOyinA, anupallaviki mAtraM khachchitaMgA vuMdi. udAharaNaki:

  pallavi: nagu mOmu gala vAni nA manO-haruni
  jagamElu SUruni jAnakI varuni

  charaNaM: dEvAdi dEvuni divya suMdaruni
  SrI vAsudEvuni sItA rAghavuni (nagu)

  mIru cheppina kIrtana tIsukuMTE anupallavilOnE adi cheDiMdi.

  pallavi: nI balamA nAma balamA nijamuga balkavE O rAma
  anupallavi: SrI bhuja mA talli balamA shIlAtmutau sau-bhakta balamA

  balamA, nI balamA annadi sAhitya paraMgA vinaDAniki, pADukODAnikkUDA ebbeTTugA uMdi. dInni baTTi chUstE I kIrtana tyAgarAju pEru kriMda evarO tOsEsAru. iMkO vishayaM, tyAgarAju mudra unnaMta mAtrAna adi tyAgarAja kIrtana avanavasaraM lEdu. tiruvArUru daivaM tyAgarAju pEruna chAlAmaMdi kIrtanalu kaTTAru.

  -sAyi brahmAnaMdaM

 18. gUDu guriMchi mallikArjuna Sarma dEvarakoMDa abhiprAyaM:

  06/11/2014 3:48 #am

  #ayyavArla kArlaku ibbaMdigA vuMdani vaMdalELlanATi mahA vRkshAlnE teganariki paDESAM! sAmulU sAmulU aMTE karigipOtAmA? jAneDulEni malletIga O lekkA?

 19. selavurOju modaTi ATa guriMchi mallikArjuna Sarma dEvarakoMDa abhiprAyaM:

  06/11/2014 3:39 #am

  #ilAMTi kashTAlni kaLArUpAllO vADaTaM eppuDO mAnEsi vATiki sinimA kashTAlani nAmakaraNaM chEsi, vATi mIda vIlaitE saTairlu tayAruchEsi kAmeDI TrAkkullO vADukuMTU (vekili kAmeDIki muDisarukugA)telugu kaLAsrashTalu kaLanu mushTivALlakU vESyalakU iMkA allAMTi OTu tappa marE hakkulU lEni prajalakU EmAtraM prayOjanaM kaligiMchE pramAdaM nuMDi eppuDO tappiMchi ‘puNyaM’kaTTukunnAru. ilAMTi shO laku evvarU veLlaru, veLlinA kannILlu kArcharu (kanIsaM iMDiyAlO).

 20. vimuktaM guriMchi #lyla yerneni # abhiprAyaM:

  06/10/2014 2:58 #pm

  #“mIreppuDU prEmagAnO, bAdhalO OdArpu kOsamO mI ammagArini daggaragA kaugiliMchukOlEdA? mI akkA chelleLLatO daggaragA prEma paMchukOlEdA?”
  “uMTE adi chUsEvAri kaLLalO uMDavachchu.”

  #Oh! Now the “Other woman” is either the mother or sister of the Heroine. Not just a friend. A new revelation.
  Which one is she? Can she possibly be both the mother and sister of the Heroine?
  Yeah! There are stories like that. # kathakulu, sinimAlu chUpistE, nA kaLlArA chUSAnu.

  lailA

 21. manaku teliyani braun dora: ChAls philip braun guriMchi paruchUri SrInivAs, velchEru nArAyaNarAvu abhiprAyaM:

  06/10/2014 2:51 #pm

  #mitrulu vurupuTUri SrInivAs gAriki, mIru uttaraM rAsinanaMduku saMtOshaM. mIru chUpiMchina dOshAlaki samAdhAnAlu cheppAlsina avasaraM vuMdi.

  modaTidi: OriyaMTal laibrarIlO paruchUri SrInivAs Emi chUSADO sAdhyamainaMta spashTaMgAnE cheppAM. A laibrarIlO ekkuva sEpu gaDapaTAniki avakASAlu lEni paristhitullO SrInivAs akkaDiki veLlADu. appuDu A laibrarIlO renovEshan^ jarugutOMdi. ayitE appaTikI reMDu rOjula pATu akkaDa gaDipina taruvAta SrInivAs chUsina vishayAlu mEmu vivaraMgAnE cheppAM. modaTidi mIrE gamaniMchAru. akkaDa braun rAyiMchina kAgitapu pratulu AlanA pAlanA lEkuMDA paDivunnAyi. reMDOdi: A pratulu evarannA vADukOdaluchukunnA pAThaparishkaraNa vishayaMlO avi panikirAvani cheppAM. aMdulO ara sunnalu, baMDi ralu pATiMchaka pOvaTaM, aMduku pradhAna kAraNaM.

  braun veLlipOyina taruvAta mana pAta pustakAlu pAta tATAku pratula AdhAraMgAnE chAlAmaMdi parishkariMchi vyAkhyAniMchi prakaTiMchAru. vILlaMdarikI pAta tALapratulu dorikAyi. A pratulu braunE saMpAdiMchi peTTinavO lEkapOtE vErE rakAlugA chErinavO mAku spashTaMgA teliyadu. mEmu cheppiMdallA A tALapatra pratulu naSiMchipOlEdanI, iMkA unnAyanI, vATi AdhAraMgAnE mana pAta graMthAla parishkaraNa chEsukuMTunnAmanI, braun chEyiMchina kAgitapu pratulu manaku upayOgapaDalEdanI — aMta mAtramE. I vishayamai iMkoMta SraddhagA pariSIliMchi oka nirdhArakamaina abhiprAyAniki rAvaDAniki telugu dESaMlO unna paMDitulu, pariSOdhakulu prayatniMchAli. tALapatragraMthAlaku dUraMgA okaraM jarmanIlOnu, marokaraM amerikAlOnu kUrchuni iMtakannA nirdhArakaMgA cheppalEkapOyinaMduku vichAristunnAM. mA prayatnamallA braun lEkapOtE telugu sAhityaM chachchipOyEdE, braun chEsina punaruddharaNa vallE batiki uMdi anE lAMTi nirAdhAramaina pogaDtalaki abhyaMtaraM cheppaDamE.

  ika pOtE braun pravESa peTTADani mEM aMTunna graMtha parishkaraNa vidhAnAlu AnATi chaduvula kAraNaMgA ErpaDinavi, appaTi avagAhanala valla ErpaDinavi, adi appaTi parimiti — ani anukOvachchukadA ani mIru saMdEhAnni vyaktaM chESAru. braun^ki pUrvaM telugudESaMlO iMglIshu chaduvulu balaMgA lEvu. avi appuDappuDE modalavutunnAyi. mana graMtha parishkaraNa vidhAnaMlO balaMgA vunnavi braun manaki alavATu chEsina vidhAnAlE. adi evarnI tappu paTTaDaM kOsaM rAsina vAkyaM kAdu. telugu paMDitulu AtaravAta chAlAkAlaM varakU kUDA iMglIshu chaduvukOlEdu. vALla chuTTU vunna iMglIshu chaduvulu I vidhAnAlani vimarSiMchaDAniki kAvalisina sAMskRtika sthairyaM vALlaki lEkuMDA chESAyi. manaki iMglIshu chaduvula valla chAlA lAbhAlu kaligina mATa nijamE. ayinA nashTAlu kUDA jarigAyi. vATini gamaniMchaDAniki, A nashTAlanuMchi manaM bayaTapaDaDAniki, chAlA AlOchana, chAlA pariSrama kAvAli.

  vEmana padyAla paTla braun^kunna abhimAnAnni brAhmaNa vyatirEkatagA mEmu chUpiMchaTaM kudaradaMTunnAru mIru. I vishayAnnE iMtaku muMdu vachchina uttarAllO ‘okaDu’gAru kUDA prastAviMchAru. braun^dRshTilO hiMdU matamaMTE brAhmaNulu cheppEdE. brAhmaNulu kAni vAru anusaristunna anEka mata vidhAnAla paTla, vALla saMskRti paTla braun^kEmI Sraddha lEdu. ataniki jaMgama sAhityaM, vEmana sAhityaM nachchaTAniki aMdulO atanu gamaniMchina brAhmaNa vyatirEkata mAtramE nijamaina kAraNaM. ataniki krisTiyan mataM paTla paTTudala, aMdulOnU proTesTeMT krisTiyan mataM paTla paTTudala uMdani atanu spashTaMgAnE cheppukunnADu. pOtE atanilOni brAhmaNa vyatirEkatE atani hiMdU vyatirEkata. adi vyaktulugA brAhmaNula mIda vyatirEkata kAdu. atanu tana daggara panichEsE brAhmaNa paMDitulni chavakagA vADukunnA, gauravaMgAnE chUSADu. ayitE vALla daggaranuMchi atanu kotta AlOchanalEmI nErchukOlEdu. mATalaki arthAlu mAtramE nErchukunnADu.

  maMchi praSnalu aDiginaMduku mIku marOsAri kRtaj~natalu.

  – SrInivAs, nArA

 22. maidAnAniki cheliyali kaTTa guriMchi mAgaMTi vaMSI abhiprAyaM:

  06/06/2014 10:42 #am

  “#punarapi maraNaM, charvita charaNaM”lA chalaM mIda, viSvanAtha mIda, vALLa rachanala mIda EM rAsinA adi mudriMchukOTAniki, punarmudriMchukOTAniki anEka patrikalu, chinnA chitakA peddA pinna tEDA lEkuMDA, vALLu pOTI paDutUnE uMTAru. adi iravayyELla kritamainA sarE, I rOjainA sarE annadi jagame~rigina satyaM. sarkyulEshanuku DhOkA uMDadu kAbaTTi. dAniki patrikala vALLanu tappubaDitE annaM puTTadani nAku nEnu sRshTiMchukunna uvAcha. uvAchalu, avI mIku nachchakapOvachchu.

  pAThakula lalATAna brahmalikhitamO EmO I vyAsaM annisArlu mudriMchabaDaTaM chAlA goppa vishayaM. :) mI aMtaTa mIrE A saMgati cheppukOvAlsi rAvaTaM je~r~ripOtulATi adRshTaM. annamayya mIda kUDA rAsArA! jai veMkaTESvarA! veMkaTAchalaM aTuvaipu iTuvaipu mIvADEnannamATa. vATikI kAmeMTlu lEvA? iha karatalAmalakaMgAnU, aMjanaM vEsinaTTugAnU pUrtigA arthamaipOyiMdi. vivarAniki sahasra dhanyavAdAlu.

  telugulO rAsina modaTidi arthaM kAlEdannAru kAbaTTi IsAri pALI bhAshalO rAddAmanukuni, ma~rokkasAri telugulO rAsA! nA vaipu nuMDi idE chivaridi ayinA, idI arthaM kAlEdA, OsAri piMgaLivArini, mAyAbajArulOni kaMchi narasiMhArAvugArini smariMchukOvaTaM uttamaM.

  bhavadIyuDu
  mAgaMTi vaMSI

 23. vimuktaM guriMchi usha abhiprAyaM:

  06/05/2014 5:31 #pm

  #rAdhagAru, nijaM cheppAru. katha nannu chAlA vidhAlugA AlOchiMpachEsiMdi. sAhityAniki paramArthamE adi. mI prayatnaM pUrtigA saphalamaiMdani cheppagalanu. :)

  ****

  jayaprabhagAru, ika mI mATalaku chAlA maTuku nEnu muMdE samAdhAnaM cheppAnu. maLLI cheptAnu- “Edi viluvainadO Edi SASvatamainadO dAniveMTa manishi pOvAli” aMTE EmiTI?” aMTE adE.

  “viluvalu mAravU? saMsthalu vichchinnamai kottavi puTTavU? E vyavastha ayinA mAradA? kotta mArpulu rAvA?” —- saMsthalu, vyavasthalu vEru.. viluvalu vEru. avikUDA viluvalu pOtEnE pOtAyi. viluvalunnaMta sEpu E saMsthA patanaM kAdu. enni mArinA konni viluvalu enni mArinA mAravu. manishi mAri viluvalu mArAyanukuMTADu.

  “I kadhani alA uMchitE kAsEpu, I kadha mIda vachchina abhiprAyAlalO mAtraM ekkuva bhayaM kanabaDutUMdi.” —- nijaM. nAku aTuvaMTi utpAtAlu AlOchistEnE bhayaM vEstuMdi. avi parishkAramautAyO lEdO teliyadu. IlOpu niMDu jIvitAlu eDArimayamai evarikI AnaMdaM, upayOgaM lEkuMDA pOtAyi. kaLLa muMdu aTla arthaMlEni vishayAlatO vichChinnamaina jIvitAlu chUSAnu. aMdukE bhayaM.

  “konni vishayAlalO paridhi dATa vaddu. aMtE” aMTE EmiTO?” —- aMTE dATavaddanE arthaM. paridhi uMDEdE dATakuMDA uMDaTAniki. adi mana maMchikE kAnI cheDuku kAdu. viSRMkhalatvaM evvarikI maMchi chEsina dAkhalAlu lEvu I sRshTilO.

  “asalu EmiTI vAkyAlU? nIti bOdhalu chEyaDamU vidhi nishEdhAlu chEyaDamU matasaMsthala pani. E jamAtE islAmIvO lEdA alAMTi marO mata saMsthanO anE mATalu ivi!” —- lEdaMDI,mIru cheppina saMsthala vAriki, vidhinishEdhAlaku- I viluvalaku E saMbaMdhaM lEdu. nIti bOdha vEru, viluvala grahiMpu vEru. ivi okari mIda ruddEvi kAvu. evariki vAru paridhulu telusukuni melagavalasinavi. avi lEni mAnava jIvitAniki E paTTU uMDadu. IprapaMchaMlO ennO saMskRtulu vachchi pOyinA taratarAlugA mana saMskRti jIvaMtaMga unnadE A viluvala valla.

  ika, IkathalO vishayAniki saMbaMdhiMchina viluvaku vastE- bhAryanu E kAraNaMgAnainA bAdhapeTTE adhikAraM bhartaku lEdu- mukhyaMga Ame svatahAgA cheDDadi kAnappuDu- bharta kOsamai, bhartE jIvitaMgA bratukutunnappuDu.. kanaka maithilikE muraLi moggAli, AmekE viluvivvAli. kAnI rAdhikatO tana snEhaM guriMchi ekkuva viluva ivvakUDadu. atanini prEmiMchi peLLi chEsukuMdAme. Ame bAdhalO unnappuDu “nIku igO, ahaM..” vaMTi mATalu cheppi mariMta bAdhapeTTakUDadu. adi kanIsa mAnavatvaM. adi oka viluvE. adi mAritE A baMdhaM vichChinnAniki siddhamainaTTE.

  “jIvitamE saMklishTaM. eppuDainA adi saraLaMgA elA uMTuMdI?” —- aMdukE dAnini saraLaM chEsukOnE prayatnamai manishi AlOchana uMDAli kAnI jaTilaM chEsukunE vaipu kAdu. samasya vachchinappuDu dAniki saraina samAdhAnaM Edi.. adi chUDAli. maithili bAdhatIrAlaMTE muraLi Amenu OdArchAli. arthaM chEyiMchAli. ASvAsana ivvAli. manasu viravakUDadu. mATalu, bhAvAlu nirmANAtmakaMga uMTEnE anubaMdhAlu kalakAlaM nilustAyi. aMtE nEnu cheppadalachiMdi.

  ****
  ika lailA gAriki-

  “oka ADadi, iMkO ADadAni naDumu kAviliMchukOTaM, guMDellO tala dAchukOvaTaM.. #Lesbianism.” —-# adEMTi, mIreppuDU prEmagAnO, bAdhalO OdArpu kOsamO mI ammagArini daggaragA kaugiliMchukOlEdA? mI akkA chelleLLatO daggaragA prEma paMchukOlEdA? adi #Lesbianism# aMTArA?

  vAriruvuru kathalO A sannivESaMlO chEsEdi- avatalivAri bAdha telisi adi tIrchAlanE hRdayapUrvakamaina niMDu mAnavatva bhAvanatO- OdArchukOvaTamE kAnI vErE (chavakabAru SArIrika kOrikO, vyAmOhamO) kAdu. muraLitO chakkani anubaMdhaM kaligina maithiliki rAdhikatO A pani chEyAlsina avasaraM lEdu. A mAtrAnikE aMta pratikriya avasaraM lEdEmO. asalu #Lesbians# magavArini peLLi chEsukuMTArA? daya chEsi unnatamaina mAnavabhAvAlaku asahyamaina raMgulu pUyakaMDi. kathalO kAnI kathanaMlO kAnI ayitE kachchitaMga mIranna bhAvana lEdu. uMTE adi chUsEvAri kaLLalO uMDavachchu.

 24. manaku teliyani braun dora: ChAls philip braun guriMchi #Srinivas Vuruputuri # abhiprAyaM:

  06/05/2014 2:23 #pm

  #O mUDELLa nuMchi kAbOlu velchEru, paruchUri dvayaM rAyanunna braun vyAsaM guriMchi viMTU unnAnu. eTTakElaku velugulOki vachchina I vyAsaM AnATi paMDitula sthiti gatula guriMchi, braun vyaktitvapu velugu nIDala guriMchi, tana kRshi tadanaMtara tarAlapai chUpina prabhAvaM guriMchi, valasavAdapu ChAyalanu dATukoni kotta praSnalu vEsukOvAlsina AgatyaM guriMchi chAlA vivaraMgAnE charchiMchiMdi.

  braun parishkaraNa/saMskaraNa paddhatula guriMchi iMkAsta rAyAlsiMdEmO. SrInivAs gAru OriyeMTal laibrarIlO EM chUsArO spashTapaDalEdu (braun kAgitapu pratulu akkaDa E AlanApAlanA lEkuMDA aralalO paDi maggutunnAyanna vishayaM kAkuMDA).

  braun kRshilO mIru etti chUpina reMDu pradhAna dOshAlu – baMDi ra, ara sunnalanu “saMskariMchaTaM”, mana sAhityAniki saripaDani paddhatulanu pravESapeTTaTaM (graMthakartRtva nirNayAlu, kriTikal eDishan rUpoMdiMchE panilO paDi, ikkaDi sAhitya svabhAvAnni gamaniMchakapOvaTaM). I reMTilOnU reMDavadE tIvramaina abhiyOgaMlA anipiMchiMdi. aitE iMduku manaM braun^ni tappupaTTAlA lEka adi AnATi chaduvula kAraNaMgA, appaTi avagAhanala vallA ErpaDina parimitigA sardukupOvAlA?

  vEmana padyAla paTla braun abhimAnAnni mIru “brAhmaNa vyatirEkata”ki ATribyUT chEsAru. vEmana padyAlaki braun rAsina pIThika chaduvutuMTE alA anipiMchalEdu (“#For some parts of this comment written in Telugu, I am indebted to two very learned Bramins who taught me the language, its grammar and prosody. They are Tippabhotla Venkata Siva Sastri of Masulipatnam and Advyta Brahmia, the Pandit belonging to the court in which I have the honour of being assistant judge.”# ani kUDA rAsAru kadA?).

  mI vyAsaM chadivAka baMgOre “braun lEkhalu” maLLI chadavaTaM modalu peTTAnu. Asaktikaramaina vyAsAnni rAsinaMduku abhinaMdanalatO

  SrInivAs

 25. vaij~nAnika raMgaMlO telugulOki anuvAdAlu cheyyaTaMlO sAdhaka bAdhakAlu guriMchi aSmAchaM abhiprAyaM:

  06/02/2014 4:41 #pm

  “#kRtakaM” saMskRtaMlO ayitE “SeyarkaipporuL^” ani pilavaTaM bAguMTuMdO EviTO? aMtalAvugA koMDa nAlikanu tuMDi nuMchi melusu peTTi bAvukunEdEviTI? adi mechchukOvaTavEmiTO ? achchagaM bAvuMTE mudraNAlayamU bAgunnaTTE! adI sarE, idI sarE! O mA telugu ani aMta bETamE uMTE paiDipATi lakshmaNa kavi gAru, Ayana kUrchina AMdhranAmasaMgrahaM, aDidaMvAru, Ayana kUrchina AMdhranAma SEshamu, aMdulOni piMgulu mana nAlikala mIda iMkA piMpiLLADutU uMDEvi.

  aSmAchaM
  (#asm chamdra)

 26. #manaku teliyani braun dora: ChAls philip braun guriMchi #katha murali # abhiprAyaM:

  05/24/2014 9:59 #am

  #sar:

  I vyAsaMlO nuMchi modaTa bhaTrAju anE mATanu upasaMhariMchaMDi. bhaTrAjulu prastutaM aMdhra pradES lO bisIlu. vArini kiMcha parichElA mATlADaDaM sari kAdu. mAyAbajAr lO SarmA SAstrIlu vuMTAru. kavachamidi kavachamidi ani vuttara kumAruNNi tega poguDutuMTAru. pakkana sArathi (aMji gADu) kUDA poguDutuMTADu. iddarU chEstunna pani okaTE. kAni SarmA SAstrIlu brAhmaNulavutAru. sArathi bhaTrAju avutADu. #brahmanism# aMTE adE.

  rAjulanU prabhuvulanU jamiMdArulanU navAbulanU pogiDI vALLa mIda kAvyAlu rAsi aMkitaM ichchI tAmu rAsi vAri pEru peTTi Srama teliyakapovaDaM valla jIvitAMtaM okarini pogiDI (ASIrvadiMchi) adE oka jIvana vidhAnaM chEsukunna vAru brAhmaNulu. kAni nAlugu metukula kOsaM mArAja O rAja anna pEdalu – bhaTrAjulu.

  I bhAvajAlaM nuMchi yeppuDu bayaTa paDatAru.

 27. oka AdivAraM plATphAm beMch^ mIda guriMchi #dr pulipati guruswamy # abhiprAyaM:

  05/06/2014 9:11 #am

  #eMta cheppanu… eMta cheppinA cheppiMdaMtA cheppAlsiMdi kAnidE. ayite, cheppanivvanidedO O mUla UrukOdu. chUddAM plATphAM mIdiki vachchinappuDu…

 28. palukubaDi: dikkulu, pakkalu guriMchi prasAd abhiprAyaM:

  05/05/2014 4:49 #pm

  #eppaTlAgE maMchi vishayAlu telusukunnA.

  “dApaTa” anEdi marI marugupaDina padamEM kAdu. kADeddullO eDamavaipu eddunu yippaTikI “dApaTeddu” anE aMTAM. kAkapOtE ippuDu eddulE lEvu.

  “kUDu” nuMchi “kuDu” vachchiMdO, “kuDu” nuMDI “kUDu” vachchiMdO gAnI mA daggara tamiLa-kEraLa sarihaddula nuMDi vachchina O telugu kuTUMbaM ippaTikI reMDu padAlanU vAdutunnAru.

  manaM marichi pOyina prAchIna telugu padAlu jAgrattagA viMTE vALLa telugulO vunnAyi.

 29. selavurOju modaTi ATa guriMchi prasAd abhiprAyaM:

  05/03/2014 7:42 #pm

  #vilakshaNamaina kathA vastuvu. chivari varakU katha Emi cheppadalchukuMdO arthaM kAdu. bIdarikaM, bhAdhalu kaLA rUpAlu ayipOyAyi. kannILLu kArchE pAThakulE/vIkshakulE kAdu, kannILLu kArpiMchE kathakulU/kaLAkArulU taDisipOyina chErumALLu chUsukoni katheMta/kaLeMta bAgA vachchiMdO ani tRptipaDaTAnni katha padunugA eMDa gaTTiMdi.

  A madhya O yiMTikeLitE vALLa #living room#lO O maMchi pedda varNa chitraM kanapaDiMdi. tIrA daggari keLLi pariSIlanagA chUstE, O dukkukoTTE rahadAri pakkana cheTTukiMda O guDisA, dAni pakkanE, mUDu rALLu pErchi kaTTelatO roTTelu vEsE talli, nikkarainA lEkuMDA dummulO ADukuMTunna chinna pillADu!

 30. mOhamakaraMdaM guriMchi #Prasuna # abhiprAyaM:

  05/02/2014 4:38 #am

  #bAguMdi mAnasA. O chakkaTi chitraM kaLLamuMdu AvishkRtamaiMdi.

 31. mari nuvvEmO… guriMchi #Ismail # abhiprAyaM:

  05/01/2014 2:59 #pm

  #anaMta viSvAnni O paramANuvulO imiDchArugA! #Nice.

 32. #hiMdUmata charitralO pratyAmnAya kathanAlaku AskAraM lEdA? guriMchi #Anand Gudlur # abhiprAyaM:

  03/16/2014 8:47 #pm

  #rAjIv maLOtrA pErochchinAdi gadA ani… Ayana cheppEdi chAlA kAlaM vinukunnONNi O reMDu mukkalu cheptA nAku tOchiMdi.


  Fatal error: Allowed memory size of 41943040 bytes exhausted (tried to allocate 61441 bytes) in /hermes/bosnaweb01a/b834/ipw.eemaatac/public_html/em/wp-content/themes/almost-spring/footer.php on line 84