చలన చిత్రం

ఎప్పుడో నేను ఫోటో తీసేదాకా

నీ బాల్యం ఉంటుందిరా, బాబూ !

మంచులా, మైనంలా,

మౌనంగా కరిగిపోతుంది.

బాల్యం ఒక ప్రవాహం

వెళుతూ, వెళుతూ కాస్సేపు

ఈ పసివాడి దగ్గర సేద తీరింది.

యౌవనం ఒక రుతుపవనం

పోతూ పోతూ ఆమె నీలాకాశ దేహం మీద

ఒక ఇంద్రధనుస్సు విసిరింది.

గిర్రున తిరిగే వంద దృశ్యాలలో

ఏ చిన్నముక్కో

ఈ కెమేరా కంటికి చిక్కుతుంది.

అనవరతం సాగే ఈ అనంత గీతంలో

ఏ ఒక్క మాటో

ఈ పాళీ నాల్కకి పట్టుబడుతుంది.

ఈ కనిపించని ప్రవాహపు

కదలికలో ఉన్న అందాన్ని,

దేనితో కేప్చర్‌ చెయ్యమంటావు ?