గడి నుడి 14 – సమాధానాలు, వివరణ

అడ్డం

 1. బడి చేతకాకపొతే మంత్రగాళ్ళు చేసేది (4)
  సమాధానం: చేతబడి.
 2. హిమాలయాల్లో విశేషంగా అప్పుడప్పుడు కనిపించే మోసకాడు (3)
  సమాధానం: మాయావి.
 3. రాత్రి ఉండే ఇల్లు (3)
  సమాధానం: వసతి.
 4. న…నర సేవా? కాదు కోతిమూక (5)
  సమాధానం: వానరసేన
 5. గొప్ప శక్తి కలిగిన సీసము (5)
  సమాధానం: మహాబలము.
 6. కుర్ర కుంక ముదముతో విర్రవీగితే ఉల్లిగడ్డలా మారుతుంది (5)
  సమాధానం: ముకుందకము
 7. వీరత్వం మధ్యన ఉంటే వేడి పుడుతుంది (5)
  సమాధానం: ప్రతాపనము
 8. కండ కలవాడికే తియ్యపదార్థం దొరుకుతుంది (4)
  సమాధానం: కలకండ
 9. గారాబము మధ్యలో నస పిచ్చిగా పెడితే ప్రకటన (4)
  సమాధానం: గోసనము
 10. ఒక భాషనుండి ఇంకొక భాషలో చెప్పు తగవు (5)
  సమాధానం: అనువాదము.
 11. సమ్మతి మధ్య మరు మార్పు జరిగితే పక్షులకూత వినిపిస్తుంది (5)
  సమాధానం: అభిరుతము
 12. తురక పోగు వేసుకుంటే ఎంతసేపైనా పడుక్కుంటాడు (5)
  సమాధానం: గురకపోతు
 13. ప్రభువుల రథాలు సాగే త్రోవ (5)
  సమాధానం: రాజమార్గము.
 14. ఎర్రని ముక్కూ కాళ్ళూ కల శ్రేష్ఠమైన పక్షి వికృతి రూపం (3)
  సమాధానం: రాయంచ
 15. ఏమీతెలియని అమాయకుడు (3)
  సమాధానం: ముద్దడు
 16. చదువులతల్లి మాయ? కాదు, సాక్షాత్తూ విష్ణుమూర్తి (4)
  సమాధానం: బాణజిత్తు

నిలువు

 1. ఈ భాగోతం అంటే వృధాప్రయాస కాబోలు (2,3)
  సమాధానం: చేతిచయము.
 2. భిక్షాన్నపు ముద్ద తినే బకము ధవళమా? (7)
  సమాధానం: మాధవకబళము.
 3. వినయవతిలో అప్పుడప్పుడు ఎగిరేది (3)
  సమాధానం: వియతి.
 4. 23 అడ్డంలో కద మార్పు జరిగితే వేదభాగం (5)
  సమాధానం: అనువాకము.
 5. వం…చిం….ర…ద…ర…ద….ఇదే (6)
  సమాధానం: చిందరవందర.
 6. ఆ ఫలరసము నలుగురూ కూర్చొని తాగే కల్లు దుకాణం (5)
  సమాధానం: ఆపానకము.
 7. మరి తు చ తప్పకుండా ఇట్నుంచి నరుక్కురావడమే యోగ్యత అంటే. (4)
  సమాధానం: చతురిమ.
 8. అసందర్భంగా అష్టావధాన ప్రక్రియలో అడిగేదా? (6)
  సమాధానం: చొప్పదంటుప్రశ్న.
 9. అక్షరాలు చెక్కిన ఉంగరము ఆమోదాన్నిస్తుంది (3)
  సమాధానం: ముద్రిక.
 10. మొక్కజొన్న పంట ఊడ్చెస్తే మిగిలిన కాల విశేషం (2)
  సమాధానం: మొన్న.
 11. వృక్షవిశేషమైన వేదభాగం (3)
  సమాధానం: పనస.
 12. అంగవస్త్రంతో అడ్డుదూలం (3)
  సమాధానం: కండువా.
 13. ఈ సంబరం – ముని కాపు మిన్న (3,3)
  సమాధానం: కాముని పున్నమ.
 14. కలంతో చెయ్యి శిల (2)
  సమాధానం: రాయి.
 15. పెళ్ళి జరుగు సుముహూర్తంలో వధువు ధరించేది (3)
  సమాధానం: ముసుగు.
 16. “చలో, కనుడు” అనే మాటలో పరమార్థం ఆ పరమాత్మకే తెలియాలి (7)
  సమాధానం: అనేకలోచనుడు.
 17. తొక్కిన వెంటనే మోహం పుట్టించే ఔషధం కోసం, మా మతం గిరులు కదపడమే. (6)
  సమాధానం: మరులుమాతంగి.
 18. అతివ రామ దర్శనంతో స్వర్గపురి చేరింది (5)
  సమాధానం: అమరావతి.
 19. పిల్లలపట్ల ప్రేముంటే తల్లిదండ్రులు తీర్చేవి (2-3)
  సమాధానం: ముద్దు ముచ్చట.
 20. ఇది రేపుని లేకుండా చేసే యుగాంతం (4)
  సమాధానం: తుదిరేయి.
 21. ఉషకి మధ్యలో ఉద్యోగం దొరికి చివరి ఎత్తుతో వేదాంత గ్రంథం కనిపించింది (5)
  సమాధానం: ఉపనిషత్తు.
 22. రామవరములో అప్పుడప్పుడు వినిపించే ధ్వని (3)
  సమాధానం: రావము.