గడి నుడి – 12 సమాధానాలు, వివరణ

అడ్డం

 1. కయ్యం సరిగా ఆరంభమైతే అందమైన పక్షి (4)
  సమాధానం: కయ్యం అంటే కలహం. సరి అరంభంతో కలహంస
 2. జీవనుడు కడవరకూ లేకుండా బేజారైతే పిచ్చుక (3)
  సమాధానం: జీవనుడు చివరలేదు. బేజారై జీనువ గా మారింది
 3. మన గదుల్లో భద్రంగా దాచుకొనేది (3)
  సమాధానం: నగదు. అక్కడే భద్రంగా ఉంది.
 4. మాట గజిబిజిగా తిరిగితే బంకలాగుంటుంది (3)
  సమాధానం: జిగట. అటునుండి కనిపిస్తోంది.
 5. ధృఢత్వము అంటే ముట్టిన గత బంధనం (5)
  సమాధానం: గట్టితనము. తారుమారై అక్కడే ఉంది.
 6. కోలములు సరిచేస్తే ఎద్దుల్ని అదిలించడానికి పనికొస్తుంది (4)
  సమాధానం: ములుకోల. కోలములు సరిచెయ్యాలి.
 7. కోపంలో వాయించాలనిపించేవి వాయిద్యాలు కావు (3)
  సమాధానం: చెంపలు. కోపం వస్తే కొందరు వాయిస్తారు.
 8. బరంపురం వాళ్ళం మాటవరసకి చూ. నిలువు 22 (2)
  సమాధానం: మనం. మనం మనం బరంపురం అన్నది నానుడి.
 9. కీటకములో తిరిగి ఆలోచించకుండా వెంటనే (2)
  సమాధానం: టకీ. అక్కడే వెనుకనుండి చూడండి.
 10. జంతు కులమున పుట్టిన ముంగిస (4)
  సమాధానం: నకులము. చెల్లాచెదురుగా పుట్టింది.
 11. మగతోడు లేకుండా సహగమనము చెయ్యడానికి స్థైర్యం కావాలి (4)
  సమాధానం: సహనము. సహగమనము లో మగ తీసేస్తే వస్తుంది.
 12. రెండుతోకలపిట్టలో పండితుడు జాడించేది (3)
  సమాధానం: పిలక. అక్కడే ఉంది.
 13. అధ్యాయనములో అనలేని కామంచిగడ్డి (3)
  సమాధానం: ధ్యాయము. అధ్యాయనములో అన తీసెయ్యండి.
 14. మోహం తమ కంటిలో కనిపిస్తోంది (3)
  సమాధానం: తమకం. అక్కడే కనిపిస్తోంది.
 15. రాక ఎక్కడికి పోగలవు భూమి వదిలి? (3)
  సమాధానం: ఎకరా. అటునుండి చూడండి.
 16. ఆ శకటం అంటే పిలుపా? (5)
  సమాధానం: ఆవాహనం. శకటం అంటే వాహనం కదా.
 17. సంస్కృత వ్యాకరణానికి ఆదిశేషావతారం (4)
  సమాధానం: పతంజలి. ఈ వ్యాకరణకర్తకి ఆదిశేషావతారం అని పేరుంది.
 18. రాయలసీమభాషలో ఎదురొచ్చిన నాయిక (2)
  సమాధానం: భామ. ఎదురొస్తోంది.
 19. చివర పోలేని ప్రవర్తన (2)
  సమాధానం: కడ. పోకడ లో పోలేదు.
 20. టీ.వి. దినమంతా చూసి కరదీపికని వెదకండి (3)
  సమాధానం: దివిటీ. వెనుకనుండి వెదకండి.
 21. తేలిక తెర తేలేని అల్లరి గుంపు (4)
  సమాధానం: తెరలిక. తేలికతెర లో తే లేదు.
 22. ఉపవాసం ఇతరుల పొట్టకోసమా? (5)
  సమాధానం: పరకడుపు. పర అంటే ఇతరులు. పొట్ట అంటే కడుపు.
 23. ఆడయేనుగు నటించేది (3)
  సమాధానం: నర్తకి. అంటే ఆడ ఏనుగు మరియూ నటి అనే అర్ధాలున్నాయి.
 24. భక్తులు పుణ్యక్షేత్రాలకి తిరిగి వెళ్ళేటపుడు ముఖ్యంగా పసుపుగుడ్డలో కట్టేది (3)
  సమాధానం: ముడుపు. వెనుకనుండి కనిపిస్తోంది.
 25. ప్రార్ధనలో ఆరా తీస్తే ఆదాయం (3)
  సమాధానం: ధనము. ఆరాధనము అంటే ప్రార్ధన. ఆరా తీసేయండి.
 26. చింపి పీలికలు కనబడేలా చేసిన చీమ (4)
  సమాధానం: పిపీలిక. కనిపిస్తోంది.

నిలువు

 1. బ్రహ్మరాతలు రాసే ప్రదేశం కాబోలు (4)
  సమాధానం: లలాటము. బ్రహ్మ రాసేదిక్కడే కదా?
 2. మగ సహనం – సతికి అగ్నిపరీక్షా? (5)
  సమాధానం: సహగమనం. వేరే చెప్పనవసరం లేదుగా?
 3. జీతము మూటకూ కదిలే కొండ (6)
  సమాధానం: జీమూతకూటము. అంటే కొండ.
 4. నయగారములో పాడేవాడు సగంలో పోతే నాడి దొరికింది (3)
  సమాధానం: నరము. పాడేవాదు సగం అంటే గాయ[కుడు]. నయగారములో గాయ తీసేస్తే మిగిలింది.
 5. ఇస్లాం ప్రభువుల పాలనలో ముస్లింలు కానివారు కట్టినది (5)
  సమాధానం: జిజియాపన్ను. చరిత్రపుటలు తిరగెయ్యండి.
 6. ఇది పిండితే బాకీ వసూలవుతుందా? (2)
  సమాధానం: ముక్కు. బాకీ ముక్కుపిండి వసూలుచెయ్యడం అన్నది వాడుక మాట.
 7. ఎప్పుడూ అబద్ధాలు చెప్పేవాడు తల కోయడురా (6)
  సమాధానం: కోతలరాయడు. అక్కడే ఉన్నాడు.
 8. మేనత్తలతో ఉండే జీవి (2)
  సమాధానం: నత్త. అక్కడే దాగుంది.
 9. క్షీరముతో చెయ్యబడ్డ వంటకం (4)
  సమాధానం: పాలకోవా.
 10. సమ్మెటపోటులో ఉద్యోగుల పోరాటం (2)
  సమాధానం: సమ్మె. అక్కడే ఉంది.
 11. రకమునకొక దుర్గతి (4)
  సమాధానం: నరకము. అంటే దుర్గతి కదా?
 12. తార పర మతం లోకి మారితేనే పెరుగుదల సాధ్యం (6)
  సమాధానం: తామరతంపర. అంటే పెరుగుదల.
 13. బరంపురం వాళ్ళం మాటవరసకి చూ. అడ్డం 13 (2)
  సమాధానం: మనం. 13 అడ్డం చూడండి.
 14. శక్తి బలహీనపడితే దేవతలకి కానుక (2)
  సమాధానం: బలి. బలిమి అంటే శక్తి. బలహీనపడడం అంటే చివరలోపించింది.
 15. సముద్రము తలలేనివారికి కూడా కరతలామలకము (6)
  సమాధానం: కమలాకరము. కరతలామలకము లో తల లోపించింది.
  కమలాకరము అంటే సముద్రము అన్న అర్ధాన్ని రవ్వా శ్రీహరిగారి నిఘంటువుని ఆధారంగా చేసుకుని ఇవ్వడం జరిగింది. రామాయణంలో “ఇక్కమలాకరంబెంత దాటుటకు” అన్న 2-319 శ్లోకాన్ని ఉదహరించారు.
 16. దువ్వూరు రామిరెడ్డిగారినిలా పిలుస్తారు (5)
  సమాధానం: కవికోకిల. దువ్వూరివారి బిరుదు.
 17. సంతానంపట్ల ప్రేముంటే శరీరభాగం మధురం (5)
  సమాధానం: కడుపుతీపి. శరీరభాగం అంటే కడుపు. మధురం అంటే తీపి.
 18. కృష్ణపక్షం లో తరచుగా కనిపించే కనికరం (2)
  సమాధానం: కృప. అక్షరాలని మార్చి ఎన్నుకోమని సూచన.
 19. ఆకలి మానవ లోకాన్ని తిప్పి ఆడించే విష్ణుమూర్తి స్వరూపం (4)
  సమాధానం: వనమాలి. తిరిగిచూస్తే కనిపిస్తుంది.
 20. ఒక్కటిగా చేసే పనికిరాని మొక్కలు (3)
  సమాధానం: కలుపు. అంటే ఒక్కటిగా చెయ్యదం మరియూ కలుపు మొక్కలు అనే రెండర్ధాలుగా వాడడం జరిగింది.