రంగులూ మాటాడతాయి!

గీతలూ గీయని, రంగులేవీ అద్దని పటవస్త్రం
జీవితమెలా అవుతుంది?
అర్థమయో అర్థంకాకో
కొన్ని గీతలు గీయాలి
కొన్ని రంగులు అద్దాలి

గీత గీసే ముందూ రంగులద్దేముందూ
ఒకింత పరికించుకో
ఆకసానికి ఆకుపచ్చనీ
గడ్డిపరకకు నీలాన్నీ అద్దకు
నవ్వుకూ కన్నీటికీ
ప్రతి రంగుకూ ఓ భాష వుంటుంది
కొంచెం గమనించుకో

ఉన్నాయి కదా రంగులని
ఊరికే అతిగా పులమకు
కోపం మరింత ఎర్రబడినా బాగోదు
నవ్వులు తెల్లబడినా బాగోదు

ఇన్ని మనసుల ప్రపంచంలో
ఎన్నో కష్టాలూ సుఖాలూ
నవ్వులు ఏడుపులూ
ఈ రంగులన్నిటినీ చక్కగా కలుపుకో

ఆ గుసగుసలు పోయే గాలి పాటని
అదుగో ఆ మెరుపు నవ్వు చూపుని
ఈ హోరుగాలి గుండె బరువును
కలగలిపి వేసిన చిత్రాన్నలాగే
వదిలేయకు

గుండె అంగీలా చుట్టుకో
నవ్వుల పటంగా కట్టి
కనీసం ఒక్కరితోనైనా పంచుకో

విజయ్ కోగంటి

రచయిత విజయ్ కోగంటి గురించి: విజయ్ కోగంటి పేరుతో 1993 నుండి కవితా వ్యాసంగం. అనేక దిన, వార, మాస, పత్రికలు, ఆన్ లైన్ పత్రికలలో ప్రచురణలు. 2012 లో ‘కూలుతున్న ఇల్లు’ కవితకు నవ్య-నాటా బహుమతి. తెలుగు, ఇంగ్లీషుల్లో కవిత, కథారచనతో పాటు అనువాదాలు, సాహిత్య బోధన, రచన ప్రధాన వ్యాసంగాలు. ...