సరస్సు నవ్వు

తన నుంచి తాను వెళిపోయి
అతడలా వుండిపోతాడు
తన వొడ్డు మీద తానుండి
తన లోనికి తాను గాలం విసిరే జాలరి
కొలనులో నీరు కదలదు
లోపల స్వప్నమీనం నవ్వుకుంటుంది
ఉండి వుండి కొలను నిద్ర పోతుంది
అతడూ నిద్ర పోతాడు
నిద్రపోక ఏం చేస్తాడు?
నిద్దట్లో మాత్రమే జీవిస్తున్నవాడు
ఎంతో కొంత తనకు తాను లేనప్పుడే
నిజంగా వుంటుంటాడు ఈ మాత్రమైనా
పేటిక మూసుకోవాలి ఇంకా
మనసులో ఏం వుందో
చెప్పడం ఎప్పుడూ సాధ్యం కాదు
లోలోపల నవ్వుకోడమే