యేమో!?

ఆరాటమే వూపిరైన
మనసుకు,
ప్రేమై శ్వాసించడం తప్ప
ఇంకేం తెలుసు?

కలగా కరిగే చూపుకూ
భావమై మిగలడం తప్ప
మాటాడటం యేం తెలుసు?

అందని వెన్నెల జాబిలి
అనంతదూరాల నుంచే
ఆనందమేమో!

దగ్గరై నిలచి
సంభ్రమమో, సందిగ్ధమో అయేకన్న
ఆవిరి రూపమై
మరలే యింద్ర ధనువవడమే
అందమేమో!

కొన్ని భావాలు భ్రమలుగా
మారనంతవరకే
బాగుంటాయేమో!
ప్రశ్న నుంచీ ఆశ్చర్యమవడం
మరింత సందిగ్ధమేమో!

విజయ్ కోగంటి

రచయిత విజయ్ కోగంటి గురించి: విజయ్ కోగంటి పేరుతో 1993 నుండి కవితా వ్యాసంగం అనేక దిన,వార,మాసపత్రికలు, ఆన్ లైన్ పత్రికలలో ప్రచురణలు 2012 లో ‘కూలుతున్న ఇల్లు’ కవిత కు నవ్య-నాటా బహుమతి తెలుగు, ఇంగ్లీషు లో కవిత, కధా రచనతో పాటు అనువాదాలు సాహిత్య బోధన,రచన ప్రధాన వ్యాసంగాలు. ...