సంగీత కళా రహస్య నిధి భట్టుమూర్తి

ACP శాస్త్రిగారిగా చిరపరిచితులైన అందుకూరి చిన్నపొన్నయ్య శాస్త్రిగారు రేడియో నాటక రచయిత. పలు చారిత్రక, సాంఘిక నాటకములు వ్రాసి ఉన్నవారు. సంగీత సాహిత్య పరిజ్ఞానం కలిగినవారు. వసుచరిత్రలోని సంగీతశాస్త్రీయత గురించి 2004లో ప్రసారం చేయబడిన వారి రేడియో ప్రసంగమును ఈమాట పాఠకులకై అందిస్తున్నాను. ఈ ప్రసంగం స్వయానా శాస్త్రిగారే ఈమాట పాఠకుల కోసం పంపినారు.

సమర్పణ: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయ్