గేయపినవీరభద్రీయము

(ఇది నేను కొన్ని నెలలక్రింద ఈమాటలో ప్రచురించిన ‘వాణి నారాణి’ అను పద్యనాటికయొక్క కథాసారము. ఆనాటికలో సందర్భానుసారముగా అనేకపద్యములు, కథకు మూలస్తంభములవంటి ఐదుపాటలను వివిధరాగములలో వ్రాసితిని. అట్లు నిర్దిష్టమైన రాగములలో టొరంటోలోని నామిత్రురాలు, శ్రేయోభిలాషిణి, శ్రీమతి చర్ల రత్నశాస్త్రిగారు ఆ ఐదుపాటలను పాడిరి. పద్యనాటికలోని పద్యములను చదువ సాహసింపలేని వారును, ఈకథాసారమును చదువుచు, ఇందులో చొప్పించిన పాటలను విని శ్రోతృధర్మమునుగూడ వహించి సంతసింతురని ఆపాటలతో గూడిన పినవీరనవృత్తాంతము నిక్కడ ప్రదర్శించుచున్నాను. ఇట్లు అసదృశప్రతిభాన్వితుడైన ఈమహాకవిని గుఱించి మఱికొంతమందికి తెలియునని ఆశించుచున్నాను. సూచన: ఈమాటలో ప్రచురించిన నానాటకప్రతిని మఱికొంతగ మార్చి సవరించినాను. అభిలాష ఉన్నవారికి ఈమెయిల్ ద్వారా నన్ను సంప్రదించినచో దీని పి.డి.ఎఫ్ ప్రతిని పంపుదును. – ఇట్లు: దేశికాచార్యుడు.)


పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రుడు- శ్రీనాథ కవిసార్వభౌమునికి సరియైన సాహిత్యవారసుడై, పెద్దనాది ప్రబంధకవులకు మార్గదర్శకుడైన మహా కవీంద్రుడు – నేటి నల్లగొండజిల్లాలో నున్న పిల్లలమఱ్ఱి ఈతని జన్మస్థానమై వాసి గన్న గ్రామము. గాదిరాజు, నాగాంబిక ఈతని గన్న పుణ్య దంపతులు. పెదవీరభద్రుడు ఈతని అన్నగారు. వీరిద్దఱు కవలలుగా జన్మించిరి. భారతీతీర్థయతీంద్రుడు ఈతని గురువు. అవతారదర్పణము, నారదీయపురాణము, మానసోల్లాసము, మాఘమాహాత్మ్యము, పురుషార్థసారనిధి, శృంగారశాకుంతలము, జైమినిభారతము అనునవి ఈతని కృతులు. మన దురదృష్టమువల్ల శాకుంతల, జైమినిభారతములే మన కిప్పుడు లభించు గ్రంథములు.

పినవీరభద్రుడు మహాసరస్వతీ ఉపాసకుడు. ఈతడు తన శృంగారశాకుంతలమును నెల్లూరిమండలములోగల సోమరాజుపల్లియందలి చిల్లర వెన్నయామాత్యుని కంకితమిచ్చెను. ఈతని కవితావైదుష్యము నాకర్ణించి అప్పటి విజయనగరసామ్రాజ్యాధీశ్వరుడైన సాళువ నరసింహ రాయలు ఈతనిని తన ఆస్థానమున కాహ్వానించెను; సంస్కృతములో ఐదువేలశ్లోకములలో నున్న జైమినిభారతమునందలి అశ్వమేధపర్వమును ఆంధ్రీకరించి తన కంకిత మీయమని కోరి, రత్నాంబరకర్పూరతాంబూలాదులొసంగి, ఆస్థాననర్తకియైన మదాలసచే ‘స్వాగతనాట్యనీరాజనము’ నిప్పించెను.

పాట: స్వాగతము కవీంద్రా, మోహనరాగం, ఆదితాళం.

పల్లవి:
స్వాగతము కవీంద్రా, యిదె స్వాగతము సుధీంద్రా,
సుందర కవితా విభవా, సంక్రందనగురు ప్రతిభా |స్వాగతము|
అనుపల్లవి:
కాశ్యపవంశసుధాకర, కవితాకాంతావర
వాణీపూజనతత్పర, వందితసాధుపరంపర |స్వాగతము|
చరణం:
మానసోల్లాస శాకున్తలాది కావ్య రచనచణ పినవీరనా
సూరిజనబృంద వందిత, సుందర కవితానందిత పండిత,
అసదృశసద్గుణమణిగణ, ఆంధ్రగీర్వాణవాగ్భూషణ,
వేదాంతశాస్త్రనిపుణ, విశ్రుతకీర్తివిభూషణ పినవీరనా |స్వాగతము|
ధప గరి సగ ధప సరిగ స గ సా, ధ ప గా గ రి ప గ రి స ధ సా
సస రిరి గప ధఫ సస ధ ప పగ రిరి ప గ రి స ధసా
స రి గ ప ధ స ధ ప గ రి ప గ రి స ధ సా
సస రిరి గరి గప గప ధస ధప గరి సా గరి సధ సా |స్వాగతము|

ఆకాలమున విజయనగరములో దసరా నవరాత్రులు అతివైభవముగా జరుగుచుండెను. అవి విజయదశమినాడు అద్వితీయముగా జరుగు నుత్సవముతో పరాకాష్ఠ చెందుచుండెను. ఆవిజయదశమినాడే తనకు జైమినిభారతము అంకితము కావలెనని నరసింహరాయలు నిర్దేశించెను. దానికొక మూడువారములు మాత్రమే వ్యవధి యుండెను. ఐనను పినవీరభద్రుడు వెనుకాడక ఈ బృహత్కావ్యరచన కంగీకరించెను.

మదాలస సంగీత, సాహిత్య, నాట్యములయం దద్వితీయప్రతిభాన్విత. ఆమెతో పినవీరభద్రునికి గాఢమగు పరిచయ మేర్పడెను. ఆమె తన నయగారము, నాట్యవిన్యాసముల ద్వారా పినవీరనను తనయందు అనురక్తుని జేసికొనజూచెను.

పాట: త్వర యేలరా సామి, కాపీరాగం, త్ర్యస్రగతి ఏకతాళం.

పల్లవి:
త్వర యేలరా సామి, తరుణి గన వేలరా
తొలియామమే యింకఁ దొలఁగలేదుర సామి
అనుపల్లవి:
కలువకన్నియ నింకఁ గలసియుండెర రాజు
జిలుగువెన్నెల యింక వెలుగుచుండెర మింట |త్వర|
చరణం 1:
సౌరభంబును జిల్కు సంపెంగమల్లికలు
చల్లియుంచిన పాన్పు శయనింప రమ్మనెర
ఆమోదమును గ్రమ్ము నగరుధూపపు చాలు
సామోదముగఁ గూడి శయనించి పొమ్మనెర |త్వర|
చరణం 2:
నింగిలోఁ జూడరా నెనరార నెలరాజు
కరములందునఁ దాల్చి కమ్మకమ్మనిసుధలు
వలపించి మురిపించి తెలిరిక్కకన్నియల
వెన్నెలలతోఁటలో విహరించు జతగూడి |త్వర|
చరణం 3:
వలచివచ్చినకాంత పంచ నుండినవేళ
తొలఁగిపోవఁగఁ జాల తొందరించుట యేల
వలపుగొంటివొ యేమొ పరకాంతలందునం
దెలుపరా నిజమింకఁ దేనెపలుకులు మాని |త్వర|
చరణం 4:
ఇచ్చకంబులతోడఁ బుచ్చకుర కాలంబు
వచ్చి చేరినకాంత వలపు గైకొనర
మచ్చికలు మీరంగ వెచ్చనౌ కౌఁగిళులఁ
బుచ్చరా యీరేయి పోవ నీకేల |త్వర|

కాని పినవీరన ఆమెయందు సర్వకళాసమన్విత యైన సరస్వతీరూపమునే కాని సామాన్యనర్తకీస్వరూపమును చూడలేదు. ఇది ఆమెయు గ్రహించి, అతనిపై పూజ్యభావమునే పెంచుకొనెను. ఆమె అతనికై నిరంతరముగా నాట్యము చేయును. అతడు సర్వమును మఱచి ఆమెలో సరస్వతినే దర్శించును. సరస్వతినే భావించును. ఆమె సన్నిధిలోనే ఆతడు కాలమునంతయు వ్యయించును. ఇదంతయు బాగుగనే సాగినది కాని కావ్యరచనమే సాగుట మానినది. ఇంతలో మహానవమి వచ్చినది. అప్పటికి కావ్యములో 100 పద్యములు మాత్రమే పూర్తియైనవి. మఱొక 1400 పద్యములు వ్రాసినగాని కావ్యము పూర్తి గాదు. మఱునాడే రాజుగారికి కావ్యము నంకితమీయవలెను. అట్లు జరుగనిచో అది రాజధిక్కారమగును. భూరితరసత్కారమునకు బదులు ఘోరతరకారాగారము ప్రాప్త మగును. పెదవీరభద్రుడు ఈవిషయమునుగుఱించి మిక్కిలి చింతించుచుండెను. కాని పినవీరభద్రుడు మాత్రము దీనిని పట్టించుకొనకుండెను. అతడింటిలోని సరస్వతీసన్నిధిని అలికించి, మామిడితోరణములచే నలంకరించి, దీపపు సెమ్మెలతో వెలిగించి, ఒక బుట్టెడు తాటాకులు, వంద గంటములు అట నుంచి, సరస్వతిని ధ్యానింపమొదలిడెను.

కాని మనస్సు సరస్వతిపై లగ్నము గాకుండెను. అప్పుడతనికి మదాలసయే శరణ్య మనిపించెను. అతడు మదాలస గృహమున కేగెను. అప్పుడు మదాలస తన వీణను, గజ్జెలను సరస్వతి ముందుంచి స్తుతించుచుండెను.

పాట: సరసిజాసనురాణి, కానడరాగం, త్ర్యస్రగతి ఏకతాళం.

పల్లవి:
సరసిజాసనురాణి జ్ఞానసంవాసినీ
దీవింపవే నన్ను దివ్యసన్నుత! వాణి!
అనుపల్లవి:
కళలెల్ల కుసుమింపఁ గడగంటిచూపులో
నెలవైన గీర్వాణి! నిరతంబు నినుఁ గొల్తు |సరసి|
చరణం 1:
నీపాదమంజీరనినదంబె రవళింప
నాపాదమంజీరనాదంబులోన
నీపల్కుతేనియలె నిండారి ప్రవహింప
నాపల్కుగమిలోన, నాపాటలోన |సరసి|
చరణం 2:
నీనాట్యమునఁ గ్రాలు నిస్తులంబగు హేల
నానాట్యమున కొసఁగ నవ్యచైతన్యంబు
నీవల్లకీజాత నిరుపమక్వణనంబు
నావల్లకికిఁ గూర్ప నవ్యమాధుర్యంబు |సరసి|
చరణం 3:
మందారకుందేందుచందనశ్వేతమై
అందమగు నీరూపు నానందముగఁ గొల్తు
సుందరోజ్జ్వల భావబృందంబులే నీకు
మందిరంబుగఁ జేసి మనఁగాను మది నెంతు |సరసి|
చరణం 4:
నాగానమును నీకు నైవేద్యముగఁ జేసి
నాగజ్జెలను నీకు నవఘంటికలఁ జేసి
నానాట్యమున నీకు నారాత్రికముఁ జేసి
ఆనందముగ నిన్ను నారాధనము సేతు |సరసి|