నా గురువు శ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి

తన గురువుగారైన శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి గారి గురించి శ్రీ వేదుల సత్యనారాయణ శర్మ పంచుకున్న సంగతులు.

(నిడివి 15ని. 12సె.)

సమర్పణ: పరుచూరి శ్రీనివాస్