ఆకురాలు కాలము

 1. సాధించిన విజయమ్ములు,
  వేధించెడు యపజయములు, – విరివిగ మదిలో
  శోధించెడు సమయముగా
  నీ ధర శరదృతువు వచ్చె – నింపుల కిరవై
 2. రంగుల రమణీయతతో
  పొంగెడు సుప్రభలు నిండ – మోహనకరమౌ
  సంగీతముతో జగమను
  రంగస్థలిపైన వచ్చె – రాగాంబరియై
 3. వాతావరణము కడుకడు
  శీతలమయె బయట వీచె – శీతానిలముల్
  వాతావరణము హృదయపు
  లోతులలో వెచ్చబడెను – లోలాయముగా
 4. గతకాలము దలచుచు, స్వా-
  గతమీయగ భావి నెంచి – కలలను గనుచున్
  మితముగ మారెను ప్రకృతి య-
  మితమును వీడినది పొదుపు – మృగముల కబ్బెన్
 5. ఆమనిలో చిగిరిన యా
  భూమిజముల వివిధ వర్ణ – భూషణగణముల్
  కోమల పత్రములు మిగుల
  ప్రేమను కంబళము లెన్నొ – ప్రియముగ వ్రాసెన్
 6. నిదురించును మాసమ్ములు
  వదలక వృక్షములు తాము – వసుధాతలిపై
  మధుమాసము వచ్చు దనుక
  నిదురించును ననలు కూడ – నిర్లిప్తముగా
 7. అంబరమున నంబుదములు
  సంబరమున తూలికలన – సాగుచునుండెన్
  బింబమ్ములు ధారుణిపై
  సంబరమున పరుగుదీసె – సాదృశ్యముతో
 8. పున్నమి పంటల కోతకు
  పున్నమి వేటాడు వారి – పోడిమికొఱకై
  పున్నమిలో చంద్రుని గుడి
  కన్నుల విందగును గాదె – గగనమునందున్
 9. శారదరాత్రులలో బలు
  తారకహారములు దోచె – తళతళమంచున్
  నీరదములు కనిపించని
  నీరంధ్రమునందు బహుళ – నిర్మలకాంతిన్
 10. మండల మొక్కటి హంసగ
  మండల మొండేడు ఋషుల – మాడ్కిన్ దోచెన్
  కుండవలె దోచె నొక్కటి
  మెండుగ వేఱ్వేఱు భంగి – మింటను దారల్
 11. ధ్రువ నక్షత్రము గనపడె
  రవణించెను జ్యేష్ఠతార – రాజిలె నభిజిత్
  నవముగ బిదికిన క్షీరము
  నవిరళమగు ఫేన మనగ – నగపడె చుక్కల్
 12. హిమమయె ముత్యమ్ములుగా
  సుమములపై సుందరముగ – సొబగులతోడన్
  హిమమయెను గాజు తలుపుల
  రమణీయమ్మైన తెరల – లాఘవములతో
 13. గుమ్మడికాయల మలచిరి
  యిమ్ముగ రూపమ్ము నొకటి – నిఱుగన్నుల, దీ-
  పమ్ముంచిరి యందు వెలుగు
  చిమ్మగ గడు భయము గల్గ-జేసిరి చిరుతల్
 14. వేసము బాలురు దాల్చిరి
  వేసము బాలికలు దాల్చి – వీథులలో సం-
  తోసము నిండ మిటాయిల
  కోసము తిరుగాడి చనిరి – గుంపుగ నింపై
 15. శృంగాకారములోగల
  రంగుల బుట్టలను నింపి – రా తరుణము పల్
  భంగుల ఫలధాన్యములన్
  మంగళముగ నిండుదనము – మహి జాటంగన్
 16. ఇంపగు కెంపుల జొంపలొ
  సొంపగు బంగారు రేకు – సొగసుల సిరులో
  వంపుల మరకతవల్లులొ
  నింపెను కంబళమువోలె – నేలను నాకుల్
 17. ఆమనిలో బలు రంగుల
  కోమల కుసుమాల తావి – కొసరుచు పవన
  మ్మేమనె నళితో యంచున్
  బ్రేమన్ స్మరియించె నేమొ – ప్రిదిలెడి యాకుల్
 1. ఏనాడు దక్షిణమ్మున
  యా నవ భూరుహము జేర-నగునో యంచున్
  బాణాకారములో జనె
  నానావిధమగు స్వనముల – నభమున బక్షుల్
 2. చిన్నప్పుడు తల్లి యొసగ
  తిన్నప్పటి రోజు లెల్ల – తియగా గనెనో
  మిన్నున రవి దాక నెగురు
  మున్నటి యా ఘడియ దల్చి – మురిసినవేమో
 3. దూరముగా పత్రరహిత
  భూరుహములు కొండలందు – బోసిగ దోచెన్
  తోరణముల యంచులతో
  జీరలు గనరావు రాలె – జెచ్చెర నాకుల్
 4. పచ్చని వలువ లవెక్కడ
  వెచ్చని పొడవైన మంచి – వేసవి దినముల్
  ముచ్చట గొలిపెడు రాత్రుల
  యచ్చెరువుల జ్ఞాపకమ్ము – లరుదెంచినవో
 5. ఒకవైపున సందిగ్ధత
  యొకవైపున భావి తలపు – లొప్పుగ నుండున్
  రకరకముల యాలోచన
  లకటా శరదృతువునందు – నగు నీ మదిలో
 6. ముగిసినది పంటకోతయు
  నగపడు ఫలరాశి యొసగు – యనుభూతి యెదో
  సుగమో దుఃఖమొ తెలియని
  సగమగు స్థితి యదియు గాదె – శారదవేళన్
 7. జీవితమున నెన్నుకొనిన
  ద్రోవయు సరియౌనొ కాదొ – ధ్రువముగ నెఱుగన్
  ద్రోవను వేఱొకటి కొనిన
  భావియు వేఱొక్క త్రోవ – పట్టేనేమో
 8. ఇట్టుల సందియములు బలు
  తట్టును మెదడునకు తరచు – తప్పక నెపుడున్
  బుట్టును శరత్తులో జలి
  బుట్టును దలపుల నలుగుచు – పోటులతోడన్
 9. అడుగిడె జీవిత మదియును
  కడగానని యాకురాలు – కాలమునందున్
  వడివడిగా ప్రాత స్మృతులు
  కడవల పోతలుగ ముంచె – క్షణకాలములో
 10. అలనాటి వెల్గు వెల్లువ
  లలరుల గంధములు హితుల – యానందోక్తుల్
  లలితస్వర నాదమ్ములు
  మెలమెల త్రవ్వేను స్మృతుల – మెదడున విడకన్
 11. జ్ఞాపకములు దాకెను నను
  జ్ఞాపకములు నింపె నన్ను – జలధారవలెన్
  జ్ఞాపకములు చుట్టి తిరిగె
  జ్ఞాపకములు ముంచి తేల్చె – శారద రాత్రిన్
 12. ఆది యగు నంతముగ, నా
  యాదియు జనియించుచుండు – నంతములోనన్
  బూదియగు జీవిత మది, యా
  బూదియె కారణము క్రొత్త – పుట్టుకకొఱకున్
 13. చప్పుడు లేకను వచ్చును
  జప్పున హేమంతఋతువు – చలితో వలితో
  నిప్పుడమిని నిక్కముగా
  దప్పక నెవరాపలేరు – దాని బ్రకృతిలో
 14. ఒక నాడీ హేమంతపు
  వికటమ్మగు నగవు లెల్ల – వినబడకుండున్
  చకచక మొలచును కళికలు
  రకరకముల రంగు లలర – రమ్యత చిమ్మన్
 15. వచ్చును వసంతకాలము
  హెచ్చగు సుమరాశితోడ – నెల్లెడ నిలపై
  మెచ్చుగ భ్రమరాల రొదల
  విచ్చును హృత్సరసిజంపు – వేయి దళమ్ముల్
 16. పులుగులు పాడుచునుండును
  పలుపలు రీతుల నెలుగుల – వనవీథులలో
  కులుకును సుగంధమయముగ
  వెలుగును ధారుణి వసంత – విస్మయములతో
 17. జీవనమది యొక పునరు-
  జ్జీవనమా లేక క్రొత్త – జీవనమా యా
  దేవు డొసంగు నొక పున-
  ర్జీవనమా తెలియనౌనె – సృష్టి నెవరికిన్
జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు

రచయిత జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు గురించి: జననం నెల్లూరు (1943).మదరాసులో SSLC వరకు.తిరుపతిలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసం. IISc,బెంగుళూరులో Crystallography లో Ph.D పట్టా;1980 దాకా మదురై కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయంలో రీడర్‌గా విద్యాబోధన; తర్వాత అమెరికాలో శాస్త్రజ్ఞునిగా దీర్ఘకాలం ప్రవాస జీవితం. ఛందస్సు మీద విస్తారంగా వ్యాసాలు రచించారు.పాటలు పద్యాలు రాశారు. అనువాదాలు చేశారు.వీరి సుభాషితాల సంకలనం: Today’s Beautiful Gem. ఛందశ్శాస్త్రంలో కృషి,పరిశోధనకు గాను విరోధినామ (2009)సంవత్సరపు బ్రౌన్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ...