కొక్కొండ: నూతన వృత్తములు – పట్టిక 3

సలిల 5 సుప్రతిష్ఠ 28 – IIUII స-ల-ల
చంద్రమౌళి 6 గాయత్రి 11 – UIU IUU ర-య
బిల్వ 6 గాయత్రి 55 – UII UII భ-భ
శివ 6 గాయత్రి 43 – UI UI UI ర-జ
సుభగ 8 అనుష్టుప్ 52 – IIUU IIUU స-భ-గ-గ 5
ప్రకృతి 8 అనుష్టుప్ 52 – IIUU IIUU స-భ-గ-గ 5
నారాయణ 8 అనుష్టుప్ 163 – UIU UUI UI ర-త-గ-ల
పురుష 9 బృహతి 31- UII IIU UU U భ-స-మ 7
సాయం 11 త్రిష్టుప్ 345 – UU UII UIUI UU మ-స-జ-గ-గ 6
గణనాథ 12 జగతి 911 – UIII UU UIII UU భ-య-భ-య 7
మనోహర 13 అతిజగతి 2731 – UI UI UI UI UI UI U ర-జ-ర-జ-గ 9
శ్రీకర 13 అతిజగతి 2732 – IIUI UIUI UIUIU స-జ-ర-జ-గ 9
దేవ 14 శక్వరి 1639 – UIIU UIIU UIIU UU భ-త-య-స-గ-గ 9
పరమేశ 14 శక్వరి 3452 – IIUI IIIUI UII UU స-న-జ-భ-గ-గ 10
చంద్రశ్రీ 15 అతిశక్వరి 5058 – IUUUU UIIII UUI UU య-మ-న-య-య 11
కమలాకర 15 అతిశక్వరి 7033 – IIUII IIUII UII UU స-న-జ-జ-య 11
శంకర-1 15 అతిశక్వరి 7135 – UIIII UIIII UIIU U భ-స-న-జ-య 11
చంద్రశేఖర 15 అతిశక్వరి 10928 – IIIIUI UIUI UIUIU న-జ-ర-జ-ర 13
డిండిమ 15 అతిశక్వరి 11230 – IUI IIU IIII UIUIU జ-స-న-జ-ర 11
మహామంగళమణి 15 అతిశక్వరి 14020 – IIUU UUII UIIU IIU స-మ-స-స-స 9
సన్నుత 15 అతిశక్వరి 15851 – UI UI UI III UI III U ర-జ-న-భ-స 10
జ్ఞాన 16 అష్టి 15805 – UUII IIUII UIIII UU త-న-భ-భ-స-గ 10
వామదేవ 16 అష్టి 21995 – UIUI UIIII UIUI UIU ర-జ-న-ర-జ-గ 10
డమరుక 16 అష్టి 30564 – IIUUUIIU IIIUIIIU స-త-జ-స-న-గ 9
శంకర-2 16 అష్టి 30703 – UIIII UIIII UIIII U భ-జ-న-స-న-గ 11
మంగళమణి 16 అష్టి 31711 – UIIII UIIII UIIII U భ-స-న-జ-న-గ 11
శ్రీమతి 17 అత్యష్టి 22115 – UIU UUII UUII UIUI UU ర-త-య-స-జ-గ-గ 12
జాగ్రత్ 17 అత్యష్టి 28540 – IIUII IIUII IIUII UU స-న-జ-న-భ-గ-గ 11
తారక 17 అత్యష్టి 31612 – IIUII IIUII UIIII UU స-న-జ-జ-న-గ-గ 11
తాండవజవ 18 ధృతి 63484 – IIU IIII IIII UII IIU U స-న-న-స-న-య 12
తనుమధ్యమా 18 ధృతి 77378 – IUUU UUI UUI IIUI UUIU య-మ-య-న-ర-ర 8,15
మణిదీప్తి 19 అతిధృతి 55513 – UU UII UII UU UII UII UU U మ-స-స-త-జ-య-గ 11
వాణి 19 అతిధృతి 106225 – UU UU IIII UII IIU UII UU మ-భ-స-న-య-స-గ 13
మత్తకీర 20 కృతి 372096 – III IIII UI UII UI UII UIU న-న-జ-భ-ర-స-ల-గ 13
యశస్వి 22 ఆకృతి 450553 – UU UII IIII IIII UII UII UU U మ-న-న-న-జ-జ-య-గ 6,14,20
లక్ష్మీ 22 ఆకృతి 1047760 – IIII UU IIU UII IIII IIII UU న-య-స-భ-న-న-స-గ 13
నతి 22 ఆకృతి 2023015 – UIIU UIIU UIIII UIIU IIIIU భ-త-య-న-జ-జ-న-గ 9,15
గాయక 23 వికృతి 1794927 – UIIIUIIU IIUU UIIUIIU IIUU భ-జ-జ-య-భ-భ-భ-గ-గ 9,13,20
తుల్య-2 23 వికృతి 3395380 – IIU UII UU IIII UU IIII UU IIU స-భ-త-న-త-న-త-ల-గ 13 తుల్య-1 24 సంకృతి 15978301 – UU IIII UU IIII UU IIII UU IIII త-న-త-న-త-న-త-న 7,13,19
శోభనమహాశ్రీ 25 అభికృతి 14498421 – UUI UIII UUI UIII UUI UIII UIIU త-భ-య-జ-స-ర-న-భ-గ 8,15,22
కల్యాణ 26 ఉత్కృతి 2184355 – UIUIUII UIUIU IUIUIUIIU UIUIU ర-జ-జ-ర-జ-ర-స-ర-ల-గ 8,13,22

జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు

రచయిత జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు గురించి: జననం నెల్లూరు (1943).మదరాసులో SSLC వరకు.తిరుపతిలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసం. IISc,బెంగుళూరులో Crystallography లో Ph.D పట్టా;1980 దాకా మదురై కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయంలో రీడర్‌గా విద్యాబోధన; తర్వాత అమెరికాలో శాస్త్రజ్ఞునిగా దీర్ఘకాలం ప్రవాస జీవితం. ఛందస్సు మీద విస్తారంగా వ్యాసాలు రచించారు.పాటలు పద్యాలు రాశారు. అనువాదాలు చేశారు.వీరి సుభాషితాల సంకలనం: Today’s Beautiful Gem. ఛందశ్శాస్త్రంలో కృషి,పరిశోధనకు గాను విరోధినామ (2009)సంవత్సరపు బ్రౌన్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ...