కొక్కొండ: వృత్తములు – పట్టిక1

అపరాజిత (పరాజిత) 14 శక్వరి 5824 – IIII IIUI UII UIU న-న-ర-స-ల-గ 9
అలసగతి 15 అతిశక్వరి 7648 – IIIII UIII UIII UU న-స-న-భ-య 10
అభినవతామరస (కమలవిలాసిని, తామరస, లలితపద, తోదక, తోవక, దోధక, కలరవ) 12 జగతి 4896 – IIII UII UII UU న-జ-జ-య 8
అశ్వగతి (అశ్వాక్రాంత, పద్మముఖీ, సంగత) 16 అష్టి 28087 – UII UII UII UII UII U భ-భ-భ-భ-భ-గ 10
ఇంద్రవజ్ర 11 త్రిష్టుప్ 357 – UUI UU IIUI UU త-త-జ-గ-గ 8
ఉత్పలమాల 20 కృతి 355799 UIIUIUIII UIIUIIUIUIU భ-ర-న-భ-భ-ర-ల-గ 10
ఉపేంద్రవజ్ర 11 త్రిష్టుప్ 358 – IUI UU IIUI UU జ-త-జ-గ-గ 8
కమలవిలసిత (సురుచిర, ఉపచిత్ర, సుపవిత్ర) 14 శక్వరి 4096 – IIII IIII IIII UU న-న-న-న-గ-గ 9
కమలాకర 15 అతిశక్వరి 7033 – IIUII IIUII UII UU స-న-జ-జ-య 11 *
కల్యాణ 26 ఉత్కృతి 2184355 – UIUIUII UIUIU IUIUIUIIU UIUIU ర-జ-జ-ర-జ-ర-స-ర-ల-గ 8,13,22 *
కరిబృంహిత 21 ప్రకృతి 782271 – UI IIII UI IIII UI IIII UIU భ-న-భ-న-భ-న-ర 13
కవికంఠభూషణ (కవికంఠవిభూషణ) 19 అతిధృతి 177900 – IIUIUIII UIIUIIUIUIU స-జ-స-స-స-జ-గ 9
కవిరాజవిరాజితము (హంసగతి, మహాతరుణీదయిత) 23 వికృతి 3595120 – IIII UII UII UII UII UII UII U న-జ-జ-జ-జ-జ-జ-ల-గ 8,14,20
కాంతి (కలికాంత, కాంత, గీతాలంబన, మోటక, మోటనక) 11 త్రిష్టుప్ 877 – UU IIU IIU IIU త-జ-జ-ల-గ 8
కుసుమలతావేల్లిత (చంద్రలేఖా, చిత్రలేఖా) 18 ధృతి 37857 – UUUUU IIIIIU UIUUIUU మ-త-న-య-య-య 12
కుసుమవిచిత్ర (గజలలిత) 12 జగతి 976 – IIII UU IIII UU న-య-న-య 7
క్రౌంచపద (తెలుగు) 24 సంకృతి 4193479 – UII UU UII UU IIII IIII IIII UU భ-మ-స-భ-న-న-న-య 11, 19 ప్రాసయతి (1,5)
క్షితి 1 శ్రీ 2 – I ల
గణనాథ 12 జగతి 911 – UIII UU UIII UU భ-య-భ-య 7 *
గాయక 23 వికృతి 1794927 – UIIIUIIU IIUU UIIUIIU IIUU భ-జ-జ-య-భ-భ-భ-గ-గ 9,13,20 *
గౌరీ (చంచలాక్షీ, ప్రముదితవదనా, మందాకినీ, ప్రభ, ప్రభాత) 12 జగతి 1216 – IIII IIU IU UIU న-న-ర-ర 8
చంద్రమౌళి 6 గాయత్రి 11 – UIU IUU ర-య *
చంద్రవదన (కామలతికా, కామలలితా) 6 గాయత్రి 15 – UIII UU భ-య
చంద్రశ్రీ 15 అతిశక్వరి 5058 – IUUUU UIIII UUI UU య-మ-న-య-య 11 *
చంద్రశేఖర 15 అతిశక్వరి 10928 – IIIIUI UIUI UIUIU న-జ-ర-జ-ర 13 *
చంద్రికా (అపరవక్త్ర, ప్రసభ, భద్రికా) 11 త్రిష్టుప్ 704 – III III UI UI U న-న-ర-ల-గ 11
చంపకమాల 21 ప్రకృతి 711600 IIIIUIUIII UIIUIIUIUIU న-జ-భ-జ-జ-జ-ర 11
జన (పుష్ప, మద, మధు, బలి) 2 అత్యుక్త 4 – II ల-ల
జలద 13 అతిజగతి 3543 – UII UIU III UIIU – భ-ర-న-భ-గ 10
జలధరమాలా (కాంతోత్పీడా) 12 జగతి 241 – UUU UIIII UUUU మ-భ-స-మ 9
జాగ్రత్ 17 అత్యష్టి 28540 – IIUII IIUII IIUII UU స-న-జ-న-భ-గ-గ 11 *
జ్ఞాన 16 అష్టి 15805 – UUII IIUII UIIII UU త-న-భ-భ-స-గ 10 *
డమరుక 16 అష్టి 30564 – IIUUUIIU IIIUIIIU స-త-జ-స-న-గ 9 *
డిండిమ 15 అతిశక్వరి 11230 – IUI IIU IIII UIUIU జ-స-న-జ-ర 11 *
తనుమధ్యా 6 గాయత్రి 13 – UU IIU U త-య
తనుమధ్యమా 18 ధృతి 77378 – IUUU UUI UUI IIUI UUIU య-మ-య-న-ర-ర 8,15 *
తన్వీ 24 సంకృతి 4155367 – UII UU IIII IIU UII UII IIII UU భ-త-న-స-భ-భ-న-య 13
తరళ (ధ్రువకోకిల) 19 అతిధృతి 186040 – III UII UI UII UI UII UIU న-భ-ర-స-జ-జ-గ 12
చంచల (చిత్రశోభ) 16 అష్టి 43691 – UI UI UI UI UI UI UI UI ర-జ-ర-జ-ర-ల 9
తాండవజవ 18 ధృతి 63484 – IIU IIII IIII UII IIU U స-న-న-స-న-య 12 *
తారక 17 అత్యష్టి 31612 – IIUII IIUII UIIII UU స-న-జ-జ-న-గ-గ 11 *
తుల్య-1 24 సంకృతి 15978301 – UU IIII UU IIII UU IIII UU IIII త-న-త-న-త-న-త-న 7,13,19 *
తుల్య-2 23 వికృతి 3395380 – IIU UII UU IIII UU IIII UU IIU స-భ-త-న-త-న-త-ల-గ 13 *
తోటక (ఛిత్తక, భ్రమరావళి, నందినీ) 12 జగతి 1756 – IIU IIU IIU IIU స-స-స-స 9
దండకము – చివర గురువుతో నున్న ఒక త-గణ దండకము
దేవ 14 శక్వరి 1639 – UIIU UIIU UIIU UU భ-త-య-స-గ-గ 9 *
దోదక (దోధక, తరంగక, బందు, భిత్తక, తోటక, తోదక) 11 త్రిష్టుప్ 439 – UII UII UII UU భ-భ-భ-గ-గ 7
ద్రుతవిలంబిత (సుందరీ, హరిణప్లుతా) 12 జగతి 1464 – III UII UII UIU న-భ-భ-ర 7
నతి 22 ఆకృతి 2023015 – UIIU UIIU UIIII UIIU IIIIU భ-త-య-న-జ-జ-న-గ 9,15 *
నలినీ (భ్రమరావళి, శ్రీ) 15 అతిశక్వరి 14044 – IIU IIU IIU IIU IIU స-స-స-స-స 10
నవనందినీ 14 శక్వరి 3820 – IIUI UIII UIII UU స-జ-స-న-గ-గ 9
నారాయణ 8 అనుష్టుప్ 163 – UIU UUI UI ర-త-గ-ల *
నిశా (నారాచ, నారాచక, మహామలికా, సింహవిక్రీడిత, వరదా ) 18 ధృతి 74944 – IIII IIUI UUI UUI UUI U న-న-ర-ర-ర-ర 9
పంక్తి (అక్షరోపపదా, అక్షరపంక్తి, కాంచనమాలా, కుంతలతన్వీ, భూతలతన్వీ, హంసా, సుందరి ) 5 సుప్రతిష్ఠ 7 – UII UU భ-గ-గ
పంచచామరము (నారాచ, మహోత్సవ )16 అష్టి 21846 – IUIU IUIU IUIU IUIU జ-ర-జ-ర-జ-గ 10
పద్మనాభ 25 వికృతి 1198373- UUIUUIUUIUUI UUIUUIUUIUU త-త-త-త-త-త-త-గ-గ 13
పరమేశ 14 శక్వరి 3452 – IIUI IIIUI UII UU స-న-జ-భ-గ-గ 10 *
పురుష 9 బృహతి 31- UII IIU UU U భ-స-మ 7 *
పృథ్వి (ధృతి, విలంబితగతి) 17 అత్యష్టి 38750 – IUII IUIU III UIUUIU జ-స-జ-స-య-ల-గ 9 లేక 12
పుష్పితాగ్రా – IIIIUI UIUIUU / IIIIUII UIUIUU
బేసిపాదము – న-జ-ర-య / సరిపాదము – న-జ-ల-ర-య
ప్రకృతి 8 అనుష్టుప్ 52 – IIUU IIUU స-భ-గ-గ 5 *
ప్రభాకలిత 19 అతిధృతి 175472 – IIII UII UIUI IUI UIUIU న-జ-జ-భ-ర-జ-గ 13
ప్రభాత (మృగేంద్రముఖ, సువక్త్రా, అచల) 13 అతిజగతి 1392 – IIII UII UIU IUU న-జ-జ-ర-గ 8
ప్రభు 26 ఉత్కృతి 28761088 – IIII IIII IIU IIU IIU IIU IIU IIU న-న-న-జ-జ-జ-జ-జ-ల-గ 9,15,21
ప్రమితాక్షర 12 జగతి 1772 – IIU IUI IIU IIU స-జ-స-స 9
ప్రహరణకలితా (కలికా) 14 శక్వరి 8128 – IIII IIU IIII IIU లేక III IIIU III IIIU న-న-భ-న-ల-గ 8
ప్రహర్షిణి (మయూరపిచ్ఛ) 13 అతిజగతి 1401 – UU UII IIU IUI UU మ-న-జ-ర-గ 8
ప్రియంవదా (మత్తకోకిల) 12 జగతి 1400 – III UIII UI UIU న-భ-జ-ర 8
ప్రియకాంతా (కాంత) 16 అష్టి 13264 – IIIIU UIIII UUII UU న-య-న-య-స-గ 11
ఫలసదన 16 అష్టి 16384 – IIIII IIII IIIII UU న-న-న-న-స-గ 10
బిల్వ 6 గాయత్రి 55 – UII UII భ-భ *
బ్రహ్మ (ద్వియోధా, స్రగ్విణీ, హంసమాలా )6 గాయత్రి 19 – UIU UIU ర-ర
భాస్కరవిలసితము 25 అభికృతి 8381311 – UII IIII UII UU UII IIII IIII UU భ-న-జ-య-భ-న-న-స-గ 13
భుజంగప్రయాతము (అప్రమేయా) 12 జగతి 586 – IUU IUU IUU IUU య-య-య-య 8
భూతిలక 19 అతిధృతి 186039 – UII UII UIU IIUI UII UIU భ-భ-ర-స-జ-జ-గ 12
భూనుత (లతా, వనలతా, వలనా) 14 శక్వరి 3515 – UIUI IIUII UII UU ర-న-భ-భ-గ-గ 10
భ్రమరవిలసిత 11 త్రిష్టుప్ 1009 – UU UU IIII IIU మ-భ-న-ల-గ 6
మంగళమణి 16 అష్టి 31711 – UIIII UIIII UIIII U భ-స-న-జ-న-గ 11 *
మంగళమహాశ్రీ 26 ఉత్కృతి 15658735 – UIII UIII UIII UIII UIII UIII UU భ-జ-స-న-భ-జ-స-న-గ-గ 9,17
మంజుభాషిణి (కనకప్రభా, జయా, నందినీ, ప్రబోధితా, మనోవతీ, విలంబితా, సునందినీ, సుమంగలీ) 13 అతిజగతి 2796 – IIUI UIII UIU IU స-జ-స-జ-గ 9
మందాక్రాంత (శ్రీధరా) 17 అత్యష్టి 18929 – UUUU IIIIIU UIUUIUU మ-భ-న-త-త-గ-గ 11
మణిదీప్తి 19 అతిధృతి 55513 – UU UII UII UU UII UII UU U మ-స-స-త-జ-య-గ 11 *
మణిభూషణ (రమణీయక, సుందర, ఉత్సర, మణిభూషణశ్రీ) 15 అతిశక్వరి 11707 – UIUI IIUII UIIU IU ర-న-భ-భ-ర 10
మణిమాలా (అబ్జవిచిత్రా, పుష్పవిచిత్రా) 12 జగతి 781 – UUII UU UUII UU లేక UUI IUU UUI IUU లేక UU IIUU UU IIUU త-య-త-య 7
మత్తకీర 20 కృతి 372096 – III IIII UI UII UI UII UIU న-న-జ-భ-ర-స-ల-గ 13 *
మత్తకోకిల (చర్చరీ, మల్లికామాల, మాలికోత్తరమాలికా, విబుధప్రియా, హరనర్తన, ఉజ్జ్వల, హరిణప్లుత) 18 ధృతి 93019 – UI UII UI UII UI UII UIU ర-స-జ-జ-భ-ర 11
మత్తమయూర (మాయా) 13 అతిజగతి 1633 – UUUU UIIUU IIUU మ-త-య-స-గ 8
మత్తేభ (అశ్వధాటి) 22 ఆకృతి 1915509 – UUI UIII UUI UIII UUI UIII U త-భ-య-జ-స-ర-న-గ 8,15
మత్తేభవిక్రీడితము 20 కృతి 298676 – IIUUIIUIUIIIU UUIUUIU స-భ-ర-న-మ-య-ల-గ 14
మదనవిలసిత (ద్రుతగతి, చపలా, మధుమతి, లటహ, హరివిలసిత) 7 ఉష్ణిక్ 64 – IIII IIU న-న-గ
మనోహర 13 అతిజగతి 2731 – UI UI UI UI UI UI U ర-జ-ర-జ-గ 9 *
మహామంగళమణి 15 అతిశక్వరి 14020 – IIUU UUII UIIU IIU స-మ-స-స-స 9 *
మహాస్రగ్ధర 22 ఆకృతి 605988 – IIUUUIUU IIIIIIU UIUUIUU స-త-త-న-స-ర-ర-గ 9,16
మానిని (మదిరా, లతాకుసుమ, సంగతా) 22 ఆకృతి 1797559 – UII UII UII UII UII UII UII U భ-భ-భ-భ-భ-భ-భ-గురు 7,13,19
మాలిని (నాందీముఖీ) 15 అతిశక్వరి 4672 – III III UU UIUUI UU న-న-మ-య-య 9
మేఘవిలసిత 12 జగతి 2041 – UU UII IIII IIU మ-న-న-స 6
మౌక్తికమాలా (కుట్మలదంతీ, రుచిరా, సాంద్రపద, భద్రపద) 11 త్రిష్టుప్ 487 – UII UU IIII UU భ-త-న-గ-గ 7
యశస్వి 22 ఆకృతి 450553 – UU UII IIII IIII UII UII UU U మ-న-న-న-జ-జ-య-గ 6,14,20 *
రథోద్ధత (పరాంతిక) 11 త్రిష్టుప్ 699 – UI UIII UI UIU ర-న-ర-ల-గ 7
రుక్మవతి (చంపకమాలా, పుష్పసమృద్ధి, సుభావా)10 పంక్తి 199 – UII UU UII UU భ-మ-స-గ 6
రుచిర (కలావతీ, అతిరుచిరా, సదాగతి) 13 అతిజగతి 2806 – IUIU IIII UIUIU జ-భ-స-జ-గ 9
లక్ష్మీ 22 ఆకృతి 1047760 – IIII UU IIU UII IIII IIII UU న-య-స-భ-న-న-స-గ 13 *
లలిత (దయి) 4 ప్రతిష్ఠ 16- IIII న-ల
వనమంజరి 21 ప్రకృతి 744304 – IIII UII UII UII UIU IIUI U న-జ-జ-జ-జ-భ-ర 14
వనమయూర (ఇందువదనా) 14 శక్వరి 3823 – UIII UIII UIII UU భ-జ-స-న-గ-గ 9
వసంతతిలక (ఉద్ధర్షిణీ, ఔద్ధర్షిణి, కర్ణోత్పలా, మధుమాధవీ, శోభావతీ, సింహోన్నతా, సింహోద్ధతా) 14 శక్వరి 2933 – UUIUIII UIIUIUU త-భ-జ-జ-గ-గ 8
వసన (కమల, మహి) 8 అనుష్టుప్ 96 – IIIII UIU న-స-ల-గ
వాణి 19 అతిధృతి 106225 – UU UU IIII UII IIU UII UU మ-భ-స-న-య-స-గ 16 *
వామదేవ 16 అష్టి 21995 – UIUI UIIII UIUI UIU ర-జ-న-ర-జ-గ 10 *
విద్యున్మాలా (విద్యుల్లేఖా) 8 అనుష్టుప్ 1 – UUUU UUUU మ-మ-గ-గ 5
శంకర-1 15 అతిశక్వరి 7135 – UIIII UIIII UIIU U భ-స-న-జ-య 11 *
శంకర-2 16 అష్టి 30703 – UIIII UIIII UIIII U భ-జ-న-స-న-గ 11 *
శంభునటనము 26 ఉత్కృతి 31317470 – IUIIIUIII UIIIUIII UIIIUIIIU జ-స-న-భ-జ-స-న-భ-ల-గ 10,18
శతపత్ర (చారుమతి) 25 అభికృతి 14872303 – UIII UIII UIII UIII UIII UIII U భ-జ-స-న-భ-జ-స-న-గ 9,17
శశివదనా (కనకలతా, చతురంశా, మకరశీర్షా, ముకులితా) 6 గాయత్రి 16 – IIII UU న-య
శార్దూలవిక్రీడితము 19 అతిధృతి 149337 UUUIIUIUIIIU UUIUUIU మ-స-జ-స-త-త-గ 13
శిఖరిణి 17 అత్యష్టి 59330 – IUU UUU III IIU UIIIU య-మ-న-స-భ-ల-గ 13
శివ 6 గాయత్రి 43 – UI UI UI ర-జ *
శివశంకర (సురభి) 18 ధృతి 126844 – IIUII IIUII IIUII IIU స-న-జ-న-భ-స 11 *
శోభనమహాశ్రీ 25 అభికృతి 14498421 – UUI UIII UUI UIII UUI UIII UIIU త-భ-య-జ-స-ర-న-భ-గ 8,15,22 *
శ్రీ 1 శ్రీ 1 – U గ
శ్రీకర 13 అతిజగతి 2732 – IIUI UIUI UIUIU స-జ-ర-జ-గ 9 *
శ్రీమతి 17 అత్యష్టి 22115 – UIU UUII UUII UIUI UU ర-త-య-స-జ-గ-గ 12 *
సంజ్ఞా (కమలలోచనా, కమలాక్షీ, చండీ) 13 అతిజగతి 1792 – IIII IIII UII UU న-న-స-స-గ 9
సన్నుత 15 అతిశక్వరి 15851 – UI UI UI III UI III U ర-జ-న-భ-స 10 *
సభా (గురుమధ్యా) 6 గాయత్రి 52 – IIU UII స-భ
సరసిజ (మదలేఖా, విధువక్త్రా, సురుచిర) 7 ఉష్ణిక్ 31 – UII IIU U లేక UIII IUU భ-స-గ
సలిల 5 సుప్రతిష్ఠ 28 – IIUII స-ల-ల *
సాయం 11 త్రిష్టుప్ 345 – UU UII UIUI UU మ-స-జ-గ-గ 6 *
సుకాంతి (జయా, నగానితా, నగణికా, లాసినీ, విలాసినీ) 4 ప్రతిష్ఠ 6 – IU IU జ-గ
సుగంధి (ఉత్సవ, ఉత్సాహ, చామర, తూణక, మహోత్సవ, శాలిని, ప్రశాంతి) 15 అతిశక్వరి 10923 – UIUIUIUI UIUIUIU ర-జ-ర-జ-ర 9
సుభగ 8 అనుష్టుప్ 52 – IIUU IIUU స-భ-గ-గ *
సుముఖీ (ద్రుతపాదగతి) 11 త్రిష్టుప్ 880 – IIII UII UII U న-జ-జ-ల-గ 7
స్రగ్ధర 21 ప్రకృతి 302993 – UUUUIUU IIIIIIU UIUUIUU మ-ర-భ-న-య-య-య 8,14
స్రగ్విణీ (లక్ష్మీధర, పద్మినీ) 12 జగతి 1171 – UIU UIU UIU UIU ర-ర-ర-ర 7
స్వాగతము 11 త్రిష్టుప్ 443 – UIUI IIUII UU ర-న-భ-గ-గ 7

జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు

రచయిత జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు గురించి: జననం నెల్లూరు (1943).మదరాసులో SSLC వరకు.తిరుపతిలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసం. IISc,బెంగుళూరులో Crystallography లో Ph.D పట్టా;1980 దాకా మదురై కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయంలో రీడర్‌గా విద్యాబోధన; తర్వాత అమెరికాలో శాస్త్రజ్ఞునిగా దీర్ఘకాలం ప్రవాస జీవితం. ఛందస్సు మీద విస్తారంగా వ్యాసాలు రచించారు.పాటలు పద్యాలు రాశారు. అనువాదాలు చేశారు.వీరి సుభాషితాల సంకలనం: Today’s Beautiful Gem. ఛందశ్శాస్త్రంలో కృషి,పరిశోధనకు గాను విరోధినామ (2009)సంవత్సరపు బ్రౌన్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ...