ఎగిరే కొబ్బరి చెట్టు

ప్రపంచాన్ని రెండుగా చీల్చుకుంటూ
పరుగులు పెట్టే రైలు
అకస్మాత్తుగా ఆగిపొయింది.
ఏ సిగ్నెలు కన్నెర్ర జేసిందో!

రైలు కిటికీలో నేను
వరిచేను గట్టుపై
ఒంటరి సైనికుడిలా
కొబ్బరి చెట్టు.

జోరుగా వీచే గాలికి
పది రెక్కలు విదిలించినా
ఎక్కడకీ ఎగరలేని
కొబ్బరి చెట్టు

తదేకంగా చూస్తున్న
నాలోకి మాత్రం
మెల్లగా నడుచుకునొచ్చి
లోతుగా పాతుకుపోయింది

ప్రపంచం, రైలు
మాయమైపోయాయి.

నా గుండెలోకి
ఎక్కణ్ణుంచో..
తియ్యటి నీరు!

ఇప్పుడు
ఎగిరే కొబ్బరి చెట్టుని చూడాలంటే
ఎక్కడిదాకో వెళ్ళక్కరలేదు మీరు!

రచయిత మూలా సుబ్రహ్మణ్యం గురించి: ఐదేళ్ళ క్రితం కవిత్వం రాయడం ప్రారంభించి, యాభైకి పైగా కవితలు, పది కథలు, మరికొన్ని వ్యాసాలురాసారు. "ఏటి ఒడ్డున " అనే కవితా సంకలనం ప్రచురించారు.  ...