మెరుపు

ఆరడుగులు పైకిలేచి
ఆగి ఆగి ఊగుతోంది
నల్ల తాచు

అలల మీది ఓడలా
తూగి తూగి వాలుతోంది
గడ్డి పోచ

ఉండుండి గంతేసి
వెర్రిగా పరుగెడుతోంది
తుఫాను గాలి

కాటుక కాయ నింగి చీలి
కన్ను చెదిరే కాంతి కురిసి
వెలుగుతున్నవి
నల్ల తాచు
గడ్డి పోచ