నాటికి నేడు – రేడియో నాటిక

నాటికి నేడు: ఆలిండియా రేడియో నాటిక, విజయవాడ కేంద్ర సమర్పణ.

రచన: మల్లాది విశ్వనాథ కవిరాజు
నటులు: కూచిమంచి కుటుంబరావు, పి. సీతారత్నం
నిర్వహణ: నండూరి సుబ్బారావు

నిడివి: 25ని. 04సె.

సేకరణ: పరుచూరి శ్రీనివాస్