సుప్తశిల: నాటిక

మనకు చిరపరిచితమైన అహల్య శాపగాథను తనదైన శైలిలో అహల్యాత్మకమైన ఒక రమ్యనాటికగా ఆవిష్కరించిన తిలక్ రచన సుప్తశిల (ఆడియో ఆలిండియా రేడియో, హైద్రాబాదు కేంద్ర సమర్పణ).

నిడివి: 30 ని.

సేకరణ: పరుచూరి శ్రీనివాస్

ఈ నాటకం పూర్తిపాఠం పుస్తక రూపంలో ఆసక్తి గల పాఠకులకోసం అందజేస్తున్నాం.