చరమరాత్రి

[విభిన్నమైన కథాంశంతో, పాశ్చాత్య రచనాధోరణిలో, శ్రీశ్రీ రాసిన చరమరాత్రి కథ ఈమాట పాఠకులకోసం పునర్ముద్రిస్తున్నాం. ఈ కథ శ్రీశ్రీ వచన రచనా వైదుష్యానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ. – సం.]