ఈమాట నవంబర్ 2009 కొ.కు ప్రత్యేక సంచికకు స్వాగతం

ఈమాట నవంబర్ 2009 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు స్మారక సంచికకు స్వాగతం!

గతశతాబ్దపు సాహిత్యకారుల్లో ప్రముఖుడిగా పేరెన్నిక గన్న కొడవటిగంటి కుటుంబరావు గారి (అక్టోబర్ 28, 1909 – ఆగస్ట్ 17, 1980) శతజయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ ఈమాటను కొ.కు స్మారక ప్రత్యేక సంచికగా మీకు సమర్పిస్తున్నాం. కొడవటిగంటి ఉత్తరాలు, విమర్శకుడు రా.రా, మహీధరల వ్యాసాలు, భారతి పత్రికలో బుర్రా సుబ్రహ్మణ్యం విమర్శ కొడవటిగంటి ప్రతివిమర్శా, పాలగుమ్మితో రేడియో చర్చ, అలాగే కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్, విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న, కొడవళ్ళ హనుమంతరావుల కొత్త వ్యాసాలు ఈ సంచిక ప్రత్యేకం.

అంతేకాకుండా ఈ సంచికలో మీకోసం:

ఎప్పటిలాగానే మీ అభిప్రాయాలనూ సద్విమర్శలను తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాం.