బుర్రా విమర్శకు కొ.కు. సమాధానం

[బుర్రా వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం విమర్శనకు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు 1938 ఫిబ్రవరి భారతి పత్రికలో రాసిన సమాధానాన్ని మీకందిస్తున్నాము. ఈ విమర్శా ప్రతివిమర్శలు అప్పటి సాహిత్య వాతావరణాన్ని మనకు కొంతగా పరిచయం చేస్తాయనే నమ్మకంతో ఈ వ్యాసాలను పునర్ముద్రిస్తున్నాం. – సం]

(గొర్తి బ్రహ్మానందం గారికి కృతజ్ఞతలు)