ప్రాణాధికం

[కొడవటిగంటి కుటుంబరావు 1931లో రాసిన మొట్టమొదటి కథ ఇది. కథతో పాటుగా ఆండ్ర శేషగిరిరావు, రారా రాసిన అభిప్రాయాలు కూడా పునఃప్రచురించాము – సం.]