రాత్రంతా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది

చెడ్డ గాలి గంతులు వేసింది
ఎండు తాటాకులను ఎగరగొట్టింది
తాతమ్మ పాక గిజగిజలాడింది

దొడ్డి వాకిలి చప్పుళ్ళు చేసింది
నీళ్ళ బిందెలో తరంగం ఏర్పడింది
మేకుకున్న పటం ఊగిసలాడింది

మూకుడులో రొట్టె చల్లారిపోయింది
చమురు దీపం మూలన అల్లల్లాడింది
వెల్ల వేసిన గోడంతా నీడలమయమైనది

గాలి హోరులో కలవరింత పచార్లు చేసింది
నవారు మంచంపైన అది జాగారం చేసింది
రాత్రంతా వర్షం కురుస్తూనే ఉన్నది