జూలై 2009 ఈమాటకు స్వాగతం

ఈమాట జూలై 2009 సంచికకు స్వాగతం. ఈ సంచికలో విశేషాలు–

ఇంకా, అచ్చు పత్రికల భవిష్యత్తు గురించి సంపాదకీయం.

ఎప్పటిలాగే మీ విశ్లేషణాత్మక అబిప్రాయాలనూ, సద్విమర్శనూ తెలియజేస్తారని ఆశిస్తూ,

-సంపాదకులు.