తెలుగు కథల పోటీ

తెలుగు కథ శతవార్షికోత్సవ సందర్భంగా కౌముది వెబ్ మాస పత్రిక, రచన మాస పత్రికలు సంయుక్తంగా కథల పోటీ నిర్వహిస్తున్నాయి.

పోటీకి కథలు అందవలసిన చివరి తేదీ: జనవరి 31, 2009
ఫలితాల ప్రకటన: ఏప్రిల్ 1, 2009

పూర్తి వివరాలు, నిబంధనలు.