వ్యవహారిక భాషా బహిష్కార నిరసనము

[ఈ వ్యాసము భారతి మొదటి సంపుటి (1924) 5-6 సంచికలో తోలిసారిగా ముద్రణ పొందింది. 1933 లో గిడుగు సప్తతితమ జయంతి ఉత్సవాలలో భాగంగా ప్రచురించిన వ్యాసావళిలో దీనిని పునర్ముద్రించారు. ఆ వ్యాసావళిని మాకు అందజేసిన వాడపల్లి శేషతల్పశాయిగారికి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలలు – సం.]

పరిషత్తు వారు చాలా ధనము కర్చుపెట్టి చాలా శ్రమపడి వ్యావహారిక భాషాభ్యాసమువల్ల సారస్వతము నశించి దేశమునకు ఉపద్రవము కలుగుతుందని ప్రజలను, ప్రభుత్వమువారిని, విద్యాధికారులను నమ్మించుటకై చెప్పిన మాటలన్నీ యధార్థమైనవి కావనిన్నీ, దురభిమానముచేత తాము మోసపోయి లోకమును మోసపుచ్చినారనిన్నీ ఈ వ్యాసము నందు ఋజువు చేస్తాను.

వ్యవహారిక భాషా బహిష్కార నిరసనము (pdf, 1.99 MB)