మెహఫిల్

తెల్లటి పూలగుత్తులు రోడ్డంతా
మంచుప్రేమ మైకంలో మునిగిపోయే మాడిసన్‌

చివరిచూపు, చివరిమాటల్లాగా
ఎండిపోయిన చెట్లు
ఆఖరిక్షణాల్లో ఆత్మీయపు పలకరింతల్లాగా
మళ్ళీ తొలిప్రేమంతా తాజాగా
ఓ తెల్లటి కౌగలింతలో ఒదిగిపోయిన రెండు రాబిన్‌ పక్షులు
పక్షుల ఈలపాట మెహఫిల్‌ మీద
పిల్లల నవ్వుల పువ్వుల కేరింతలు
మళ్ళీ కొత్తజీవితపు కోటి ఆశలు
ఏవీ ఆరుబైట మంచు బొమ్మలు?
ఏవీ ఆ చిత్రవిచిత్ర ఆకుల ఇంద్రధనస్సులు?
ఏవీ ఆ రెడ్‌కార్డినల్స్ స్వరఝరులు?
ఏవీ ఆ పడిలేచే అల్లరి తరంగాలు?
ఏవీ ఆ లేక్‌మెండోటా గుసగుసలు?

ఆస్టిన్‌ నీరెండల మధ్య మాడిసన్‌ స్మృతులు
తొలిముద్దు ముద్దమందారాలే!

(మంచునగరం మా మాడిసన్‌ కోసం)