రెండు కవితలు

తూనీగ ముద్దు

ఎగురుతూ ఎగురుతూ
చటుక్కున కొలను బుగ్గని
ముద్దు పెట్టుకుంది తూనీగ
తెరలు తెరలుగా..
సిగ్గు.

ప్రేమ

నీ స్పర్శే నాలోని పాటని మేల్కొలిపింది
నేను పూర్తిగా నీలో మునిగి ఉంటాను
కేవలం మనిద్దరి కలయికనీ చూడ్డానికే
ఒకర్నొకరు తోసుకుంటారు సూర్యచంద్రులు
పూవులు రాలిపోతుంటాయి
యుగాలు గడిచిపోతుంటాయి
నువ్వు మాత్రం నా మీంచి ప్రవహించి
ఎల్లప్పటికీ నన్ను తేటగానే ఉంచుతావు
మన విషయంలో మరుపు, జ్ఞాపకం
మొదలైన మాటలకి అర్థమే లేదు
గులకరాయి తన సెలయేటిని
గుర్తుంచుకోడమూ, మర్చిపోడమూనా!

రచయిత మూలా సుబ్రహ్మణ్యం గురించి: ఐదేళ్ళ క్రితం కవిత్వం రాయడం ప్రారంభించి, యాభైకి పైగా కవితలు, పది కథలు, మరికొన్ని వ్యాసాలురాసారు. "ఏటి ఒడ్డున " అనే కవితా సంకలనం ప్రచురించారు.  ...