జాషువా గారి గబ్బిలం


అద్దేపల్లి రామమోహనరావు గారు జాషువా గారి గబ్బిలం కావ్యాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ వీనులవిందుగా చదివి వినిపిస్తున్నారు. దీన్ని “ఈమాట” కు అందించిన శొంఠి రమణ గారికి, ఇంత చక్కటి శ్రవ్యరూపాన్ని మనకిచ్చిన అద్దేపల్లి వారికి కూడ కృతజ్ఞతలు.