నిద్రరాని రాత్రి

గది కిటికీ నిశ్శబ్దంగా తెరుచుకుంటుంది
శూన్యంలోకి చూపుల వలలు విసిరి
తెలియని దేనికోసమో వేట ప్రారంభిస్తుంది

హృదయకవాటాలను తోసుకుంటూ
జ్ఞాపకాల గాలివాన వస్తుంది
గుండెగోడకు కాలం మేకుని కొట్టి
మనసుదారంతో అనుభవాలను గుచ్చి వేలాడదీస్తుంది

నిముషాలు గంటలై ఘనీభవించిన రాత్రి
అతిమెల్లగా కరుగుతూ వుంటుంది
వేటాడిన చూపులు అలిసిపోతాయి
విచ్చుకుంటున్న వెలుగురేకల్లో
ఎర్రబారి మండిపోతాయి

మూసిన కిటికీ రెక్కల వెనకనుండి
పాదుకున్న పాదాలు కదల్లేక కదుల్తాయి
అంతవరకూ నిట్టూర్పుల వడగాలిలో
వేగిపోయిన చువ్వలు బరువుగా నిశ్వసిస్తాయి