పీఠిక: శ్రీకారము సిరి నొసఁగును, శ్రీకారము మతి నొసఁగును, జిత్సమ్ముదమున్, శ్రీకారము శాంతి నొసఁగు, శ్రీకారము మంగళకర శృంగార మగున్ 1 కందమ్మనఁగా మేఘము, […]