జారధర్మాసనము మును తనకూతు దీముగ జూపి రోపట్టు పరదేశివిటునిచే బణము గినిసి ననుపు పల్లవుని సన్నకుసన్న రప్పించి యతని శయ్యకు దాని ననిపి పుచ్చి […]

మధుమావతి యిల్లు సింహళద్వీపమున గాని సృష్టిలోన బద్మినీజాతి లేదను పలుకు కల్ల తెరవ మధుమావతీదేవి దేవకన్య పద్మినీజాతి దోర్గంటి పట్టణమున మలయజగంధియైన మధుమావతి యూర్పుల […]

శ్రీకాకుళపు తిర్నాళ్ళు దవనపున్నమ కాకుళాధ్యక్షుడైన తెలుగురాయడు దేవతాధీశ్వరుండు భువనహితముగ నుత్సవం బవధరింప నందు బోయితి మీ పోయినట్టి యేడు కారవేల్ల మతల్లికా కల్పవల్లి కడుపు […]

నగరావలోకనము అదె భైరవస్థాన మటమీద నల్లదె చమడేశ్వరీ మహాశక్తి నగరు వీరభద్రేశ్వరాగార మంటపమదె యదె బౌద్ధదేవు విహారభూమి అదె ముద్దరా ల్ముసానమ్మ నివాసంబు నల్లదె […]

ఈరీర్చుట సారెకు సారె కేమిటికి జంపెదు గోరట యెర్రలైన వా లారు నఖాంకురంబుల వయస్య కచంబున బాటపాట యీ రీరిచి సీత్కృతుల్‌ చెవుల కింపొనరింప […]

కర్ణాటి కటిభారంబును చన్నుదోయి భరమున్‌ గల్పించె నా బ్రహ్మ పి న్నటి కౌదీగకు మున్న యిప్డు విమలార్ణఃపూర్ణమై యున్న యీ ఘటిభారం బొక డెక్కుడయ్యె […]

నేపథ్యమున గతిరసికుండ షట్చరణ గానకళాకమనీయ యో మరు వ్రత వికచారవింద వనవాటిక నేమిటికిం బరిత్యజిం చితి వటవీప్రదేశమున జెట్టులు సేమలు నేమి గల్గినన్‌ బతిచెడి […]

వినుకొండ వల్లభరాయడు 14వ శతాబ్దం చివర్లో, అంటే శ్రీనాథుడి కాలంలోనో కొన్నేళ్ల తరవాతనో వున్నవాడు. అతని తండ్రి తిప్పయమంత్రి హరిహరరాయల కోశాగార సంరక్షకుడు. ఈ […]