“రాజుల మీద, రాచకుటుంబాల మీద, తెగబలిసినవారి మీదా మాత్రమే రష్యాలో సాహిత్యసృష్టి జరుగుతున్నవేళ నికోలాయ్ గోగోల్ అనే ఆసామి ఒక పేద గుమాస్తా చలికోటు […]