సూచన తమిళ లిపిని తెలుగులో వ్రాయడములో పాటించిన కొన్ని నియమాలను మీకు తెలుపుతున్నాను. తమిళములో వర్గాక్షరములు తక్కువ. క, ఖ, గ, ఘ అక్షరాలను […]