[పరిచయ వ్యాసం] పసు-వఇణో రోసారుణ-పడిమా-సంకంత-గోరి-ముహ-అందం గహిఅగ్ఘ- పంకఅం విఅ సంఝా-సలిలంజలిం ణమహ పశుపతే రోషారుణ-ప్రతిమా-సంక్రాంత-గౌరీ-ముఖ-చంద్రం గృహీతార్ఘ-పంకజమివ సంధ్యా-సలిలాంజలిం నమత సందెజపమ్మును జేయగ కెందామర దోసిలి […]