ప్రథమాశ్వాసము శ్రీకంఠుండు భుజంగభూషణుడు భస్మీభూత పంచాస్త్రుడ స్తోకాటోప బలప్రతాప పురరక్షో దక్ష సంశిక్షణుం డా కాశోజ్వ్జల కేశపాశుడు త్రిశూలాంకుండు రుద్రుండు తా వీకం జింతలపాటి […]