ఇన్నిరకాల అభినయాలూ.. నవరసాల పోషణలూ.. అంత సీనేం లేదు.. తెరలన్నీ నెమ్మదిగా దించేద్దూ.. స్విచ్‌లన్నీ ఒక్కటొక్కటే ఆఫ్‌చేసి..మ్యూట్‌బటన్‌నొక్కేసి ఒక మంద్రగీతం లోకి మగతగా..మెల్లగా.. వంతెన […]

పారిజాతం చెట్టు క్రింద నులక మంచం, దానిపైనున్న నా నీలపు బొంత మీద నక్షత్రాల్లా రాలిన ఆ పువ్వులూ నిర్వికారమయిన తెల్లని తెరపై సర్వవర్ణాల్తో […]