అడ్డం అడ్డం ముందుభాగాన చెదిరిన వరసా? (3) ఇంటి ముందుభాగం వసారా. దాన్ని వాడుకలో వసార అంటాం. ఆధారంలో ఇచ్చిన వరసా చెదిరి వసార […]

అడ్డం తారుమారై విరహ సలాముగా మారిన శ్రీనాధుని పుస్తకం (6) సమాధానం: హరవిలాసము. అక్షరాలు సరిగ్గా పేర్చమని సూచన “తారుమారైన” పదంలో ఉంది. హా! […]

వివరణలు – కొన్ని అవసరమైన ఆధారాలకి అడ్డం కసరత్తు సరిపాళ్ళతో పిండి కలిపితే అమ్మవారి నైవేద్యం రెడీ! – “సరిపాళ్లు” అంటే “సరి” భాగాలు. […]

అవినేని భాస్కర్ చేసిన ఆకు కవిత తమిళ మూలం: తెలుగు, తమిళ్ లిపులలో. తమిళుక్కు నీరం ఉండు (1997) కవితా సంపుటి నుండి.] (இலை […]

వివరణలు క్రిప్టిక్ క్రాస్ వర్డ్ పజిళ్లలో ఇచ్చే ఆధారాల్లో సమాధానాన్ని నేరుగా గానీ డొంకతిరుగుడుగా గానీ సూచించేవి, సాధకుల సాధారణ పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించేవి, పదాలకు […]

శ్రియై నమః శ్రీలక్ష్మీనరసింహాయ నమః చంద్రికాపరిణయము-సవ్యాఖ్యానము షష్ఠాశ్వాసము క. శ్రీమజ్జటప్రోలుపురీ ధామ! సుధాధామతిగ్మ◊ధామస్ఫూర్జ త్కోమలనయనద్వయ! యు ద్దామగుణాభీల! శ్రీమ◊దనగోపాలా! 1 టీక: శ్రీమజ్జటప్రోలుపురీధామ—శ్రీమత్=సంపద్యుక్తమగు, జటప్రోలుపురీ=జటప్రో […]

శ్రియై నమః శ్రీలక్ష్మీనరసింహాయ నమః చంద్రికాపరిణయము-సవ్యాఖ్యానము పంచమాశ్వాసము క. సుభగంభావుకఘనకౌ స్తుభ! సాధ్వవనసహకృత్వ◊దుర్దమచక్రా! ప్రభవాసురసర్వంకష విభవమ్మన్యప్రతాప◊వృత! గోపాలా! 1 టీక: సుభగంభావుకఘనకౌస్తుభ – సుభగంభావుక=మనోజ్ఞమగు, […]

శ్రియై నమః శ్రీలక్ష్మీనరసింహాయ నమః చంద్రికాపరిణయము-సవ్యాఖ్యానము చతుర్థాశ్వాసము క. కమలాకుచకలశతటీ విమలాంచితమృగమదాభి◊విలసన్ముద్రా కమలామతికృల్లాంఛన విమలాలసరిపువిభేద◊విధ గోపాలా! 1 టీక: కమలాకుచకలశతటీవిమలాంచితమృగమదాభివిలసన్ముద్రాకమలామతికృల్లాంఛన – కమలా=లక్ష్మీదేవియొక్క, కుచ […]

శ్రియై నమః శ్రీలక్ష్మీనరసింహాయ నమః చంద్రికాపరిణయము-సవ్యాఖ్యానము ద్వితీయాశ్వాసము క. అహరీశసుతావీచీ విహరణరణదంఘ్రికటక◊విశ్వాసిపత ద్గ్రహయాళుపాణిపద్మ స్పృహయాళుమదాళిజాల ◊శ్రీగోపాలా! 1 టీక: అహరీశసుతా వీచీ విహరణ రణదంఘ్రికటక […]

శ్రియై నమః శ్రీలక్ష్మీనరసింహాయ నమః చంద్రికాపరిణయము-సవ్యాఖ్యానము ప్రథమాశ్వాసము శా. శ్రీవక్షోజధరస్ఫురద్వర ముర◊స్సీమం బ్రకాశింప శం పావృత్తిన్ సరసత్వ మొంది సుమనః◊పాళి ప్రియాత్మీయస ద్భావస్ఫూర్తిఁ దనర్చు […]

(పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్శిటీవారు 2001లో పునర్ముద్రించిన 1928 సంవత్సరపు వ్యాఖ్యాయుత చంద్రికాపరిణయమునకు డా. శ్రీరంగాచార్యులు వ్రాసిన పీఠిక) ‘శ్రీవాసజ్జటప్రోలీ భావుకపత్తనవిహార◊పటుశీలునకున్ గోవర్ధనగోవర్ధన గోవర్ధనవృష్టిహృతికి […]

(శ్రీ కేశవపంతుల నరసింహశాస్త్రి“శిరోమణి” గారు 1982లో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్యఅకాడమీ ప్రచురించిన మూలప్రతికి వ్రాసినది) (సువర్ణాక్షతలు) కవుల ప్రతిభావ్యుత్పత్త్యభ్యాసములను బట్టియు, వారివారి యభిరుచులు, సంస్కారములు, స్వభావములను […]