ఎప్పుడో భవభూతి అన్నాడు “కాలోహ్యయం నిరవధి ర్విపులాచ పృథ్వీ” (కాలం అంతులేనిది. ప్రపంచం విశాలమైనది) అని. దాని అర్థం మార్చి కాలం నిరంతరమైనా క్షణికమైనది, […]

1998 వేసవి. ఇంటర్నెట్‌ ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విజంభిస్తోంది. దూరాల్ని దూరం చేస్తోంది. వార్తాపత్రికల నుంచి వ్యక్తిగత ఫోటోల దాకా, కొత్త సినిమా పాటల నుంచి […]