రచయిత వివరాలు

Wislawa Szymborska
Wislawa Szymborska

పూర్తిపేరు: Wislawa Szymborska
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: