రచయిత వివరాలు

కొణిదెల హనుమంత రెడ్డి
హెచ్చార్కె

పూర్తిపేరు: కొణిదెల హనుమంత రెడ్డి
ఇతరపేర్లు: హెచ్చార్కె
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: