రచయిత వివరాలు


శారదా పూర్ణ శొంఠి

పూర్తిపేరు: శారదా పూర్ణ శొంఠి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

శారదా పూర్ణ శొంఠి రచనల సూచిక: