రచయిత వివరాలు

వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు
వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు

పూర్తిపేరు: వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు రచనల సూచిక: