రచయిత వివరాలు


లియో టాల్‌స్టాయ్

పూర్తిపేరు: లియో టాల్‌స్టాయ్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

లియో టాల్‌స్టాయ్ రచనల సూచిక: