రచయిత వివరాలు


రాజ్వంతీ దాలయ్య

పూర్తిపేరు: రాజ్వంతీ దాలయ్య
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: