రచయిత వివరాలు


రవి వీరెల్లి

పూర్తిపేరు: రవి వీరెల్లి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: