రచయిత వివరాలు

మాటల మల్లన్న
మాటల మల్లన్న

పూర్తిపేరు: మాటల మల్లన్న
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: