రచయిత వివరాలు

మహర్షి
మహర్షి

పూర్తిపేరు: మహర్షి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

మహర్షి రచనల సూచిక: